Plan spłaty wierzycieli a osiągane dochody

   Czy należy posiadać dochody aby sąd mógł  ustalić plan spłaty wierzycieli? To bardzo często pojawiające się pytanie w ostatnim czasie. W związku z czym niniejszy wpis.
Czy sąd zawsze ustala plan spłaty wierzycieli?
   Plan spłaty wierzycieli nie jest obligatoryjnym elementem występującym w toku konsumenckiego postępowania upadłościowego. Plan spłaty wierzycieli nie zostanie ustalony w sytuacji, gdy osobista sytuacja upadłego w sposób oczywisty wskazuje, że nie byłby on zdolny do dokonania jakichkolwiek spłat w ramach planu spłaty wierzycieli. W takim przypadku sąd umarza zobowiązania upadłego bez ustalenia planu spłaty wierzycieli obciążając Skarb Państwa tymczasowo pokrytymi kosztami postępowania. Uprawomocnienie się postanowienia o umorzeniu zobowiązań upadłego bez ustalenia planu spłaty wierzycieli oznacza zakończenie postępowania upadłościowego. Powyższa sytuacja występuje w praktyce rzadko z uwagi na wyjątkowe okoliczności towarzyszące sytuacji osobistej dłużnika.
Art. 491(16). 1. Sąd umarza zobowiązania upadłego bez ustalenia planu spłaty wierzycieli, jeśli osobista sytuacja upadłego w oczywisty sposób wskazuje, że nie byłby on zdolny do dokonania jakichkolwiek spłat w ramach planu spłaty wierzycieli.
2. Umarzając zobowiązania upadłego bez ustalenia planu spłaty wierzycieli sąd obciąża Skarb Państwa tymczasowo pokrytymi kosztami postępowania.
3. Przepisy art. 49121 ust. 2 i 3 stosuje się odpowiednio.
   Co do zasady plan spłaty wierzycieli ustalany jest przez sąd po wysłuchaniu upadłego, syndyka i wierzycieli. Uprawomocnienie się postanowienia o ustaleniu planu spłaty wierzycieli oznacza zakończenie postępowania upadłościowego.
Art. 49114. 1. Po wykonaniu ostatecznego planu podziału, a gdy z uwagi na brak majątku upadłego plan podziału nie został sporządzony – po zatwierdzeniu listy wierzytelności, i po wysłuchaniu upadłego, syndyka i wierzycieli, sąd ustala plan spłaty wierzycieli albo w przypadkach, o których mowa w art. 49116, umarza zobowiązania upadłego bez ustalenia planu spłaty wierzycieli.
2. Postanowienie o ustaleniu planu spłaty wierzycieli albo umorzeniu zobowiązań upadłego bez ustalenia planu spłaty wierzycieli doręcza się wierzycielom. Na postanowienie przysługuje zażalenie.
3. Uprawomocnienie się postanowienia o ustaleniu planu spłaty wierzycieli albo umorzeniu zobowiązań upadłego bez ustalenia planu spłaty wierzycieli oznacza zakończenie postępowania.
Sąd w postanowieniu o ustaleniu planu spłaty wierzycieli określa:
– w jakim zakresie i w jakim czasie, nie dłuższym niż 3 lata upadły jest obowiązany spłacać zobowiązania uznane na liście wierzytelności a niewykonane w toku postępowania na podstawie planów podziału, oraz
– jaka część zobowiązań upadłego powstałych przed dniem ogłoszenia upadłości zostanie umorzona po wykonaniu planu spłaty wierzycieli.
Upadły może przedstawiać stanowisko co do treści planu spłaty wierzycieli jednak sąd nie jest nim związany.
Sąd ustalając plan spłaty wierzycieli bierze pod uwagę:
możliwości zarobkowe upadłego a nie dotychczas osiągane dochody,
– konieczność utrzymania upadłego oraz osób pozostających na jego utrzymaniu, w tym ich potrzeby mieszkaniowe, wysokość niezaspokojonych wierzytelności i realność ich zaspokojenia w przyszłości.
   W czasie wykonywania planu spłaty wierzycieli niedopuszczalne jest wszczęcie postępowania egzekucyjnego, które dotyczyłoby wierzytelności powstałych przed ustaleniem planu spłaty wierzycieli chyba, że upadły umyślnie nie ujawnił zobowiązań a wierzyciel nie brał udziału w postępowaniu.
   W przypadku zaś zobowiązań, które powstały po ogłoszeniu upadłości i niezostały wykonane w toku postępowania uwzględnia się je w planie spłaty wierzycieli w pełnej wysokości a ich spłata może być rozłożona na raty na czas nie dłuższy niż przewidziany na wykonanie planu spłaty wierzycieli.
   W czasie, kiedy wykonywany jest plan spłaty wierzycieli upadły nie może dokonywać czynności prawnych, dotyczących jego majątku, które mogłyby pogorszyć zdolność do wykonania planu spłaty wierzycieli. Jednakże po złożeniu przez upadłego odpowiedniego wniosku sąd w szczególnie uzasadnionych przypadkach może wyrazić zgodę na dokonanie albo zatwierdzić dokonaną czynność prawną. Z uwagi na powyższe ustawodawca przewidział wymóg corocznego składania sprawozdań z wykonania planu spłaty wierzycieli przez upadłego. Sprawozdanie z wykonania planu spłaty wierzycieli składane jest sądowi corocznie, do końca kwietnia za poprzedni rok kalendarzowy.
W treści sprawozdania z wykonania planu spłaty wierzycieli upadły obowiązany jest wykazać:
– osiągane dochody,
– spłacone kwoty
– oraz nabyte  składniki majątkowe, których wartość przekracza przeciętne miesięczne wynagrodzenie w sektorze przedsiębiorstw bez wypłat nagród z zysku za ostatni kwartał okresu sprawozdawczego, ogłoszone przez Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego. Przeciętne miesięczne wynagrodzenie w sektorze przedsiębiorstw bez wypłat nagród z zysku w czwartym kwartale 2015 r. wyniosło 4280,39 zł.
Ponadto do sprawozdania z wykonania planu spłaty wierzycieli upadły dołącza kopię złożonego rocznego zeznania podatkowego.
Image courtesy of Stuart Miles at FreeDigitalPhotos.net

Zapraszam Cię do lektury i częstego odwiedzania bloga.

Jeżeli chciałbyś mnie o coś zapytać, wszystkie dane kontaktowe znajdziesz w zakładce Kontakt.

Zapraszam Cię do śledzenia mojego bloga na social media.

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *

*