Skutki utraty nieruchomości (lokalu mieszkalnego albo domu jednorodzinnego) w postępowaniu egzekucyjnym i upadłości konsumenckiej.

Egzekucja z nieruchomości a Upadłość konsumencka – likwidacja całego majątku upadłego

Przepisy traktujące o Upadłości konsumenckiej dającej szansę na nowy start co do zasady przewidują likwidację całego majątku upadłego. Zatem likwidacji podlega również zajmowany przez upadłego lokal mieszkalny /dom jednorodzinny. W odróżnieniu od egzekucji z nieruchomości upadły może złożyć odp. wniosek celem zaspokojenia potrzeb mieszkaniowych. Z sumy uzyskanej ze sprzedaży lokalu mieszkalnego albo domu jednorodzinnego wydziela się kwotę odpowiadającą przeciętnemu czynszowi najmu lokalu mieszkalnego w tej samej lub sąsiedniej miejscowości za okres od dwunastu do dwudziestu czterech miesięcy. Należy pamiętać, jak już wcześniej wskazałam iż przedmiotowa kwota wydzielana jest na wniosek upadłego.

Podobnego rozwiązania w postępowaniu egzekucyjnym z nieruchomości nie przewidziano.

 

Podstawa prawna: Art. 491(13) ustawy z dnia 28 lutego 2003r. prawo upadłościowe

1. Jeżeli w skład masy upadłości wchodzi lokal mieszkalny albo dom jednorodzinny, w którym zamieszkuje upadły, a konieczne jest zaspokojenie potrzeb mieszkaniowych upadłego i osób pozostających na jego utrzymaniu, z sumy uzyskanej z jego sprzedaży wydziela się upadłemu kwotę odpowiadającą przeciętnemu czynszowi najmu lokalu mieszkalnego w tej samej lub sąsiedniej miejscowości za okres od dwunastu do dwudziestu czterech miesięcy.

2. Kwotę, o której mowa w ust. 1, na wniosek upadłego, określa sędzia–komisarz, biorąc pod uwagę potrzeby mieszkaniowe upadłego, w tym liczbę osób pozostających na jego utrzymaniu, zdolności zarobkowe upadłego, sumę uzyskaną ze sprzedaży lokalu mieszkalnego albo domu jednorodzinnego oraz opinię syndyka. Na postanowienie sędziego-komisarza przysługuje zażalenie.

3. Jeżeli fundusze masy upadłości na to pozwalają, a opuszczony przez upadłego lokal mieszkalny albo dom jednorodzinny nie został jeszcze zbyty, sędzia-komisarz może przyznać upadłemu zaliczkę na poczet kwoty, o której mowa w ust. 1.

4. W przypadku postępowania wszczętego na wniosek wierzyciela przepisów ust. 1–3 nie stosuje się, jeżeli dłużnik doprowadził do swojej niewypłacalności lub istotnie zwiększył jej stopień umyślnie lub wskutek rażącego niedbalstwa.

   Nadto na podstawie ustawy z dnia 21 czerwca 2001r. o ochronie praw lokatorów, mieszkaniowym zasobie gminy i zmianie kodeksu cywilnego sąd w toku postępowania upadłościowego stosuje przepisy ustawy celem zaspokojenia potrzeb mieszkaniowych. Takiego rozwiązania nie przewidziano w toku postępowania egzekucyjnego.

   Zatem w przypadku egzekucji z nieruchomości zarówno wobec dłużnika, jak i jego bliskich tytuł wykonawczy upoważnia do wydania nieruchomości lub do opróżnienia pomieszczenia.

Podstawa prawna: Art. 791 ustawy z dnia 17 listopada 1964r. Kodeks postępowania cywilnego

§ 1. Tytuł wykonawczy zobowiązujący do wydania nieruchomości, statku lub do opróżnienia pomieszczenia upoważnia do prowadzenia egzekucji także przeciwko każdemu, kto uzyskał władanie nad tym przedmiotem po wszczęciu postępowania, w którym wydano tytuł egzekucyjny.

§ 2. Tytuł wykonawczy zobowiązujący do wydania nieruchomości, statku lub do opróżnienia pomieszczenia upoważnia do prowadzenia egzekucji nie tylko przeciw dłużnikowi, lecz także przeciwko jego domownikom, krewnym i innym osobom reprezentującym jego prawa.

§ 3. Przepisy § 1 i 2 nie wyłączają praw określonych przepisami o ochronie lokatorów oraz praw, które są skuteczne wobec wierzyciela. Jeżeli dłużnik twierdzi, że przysługuje mu prawo skuteczne wobec wierzyciela, komornik wstrzyma się względem niego z czynnościami egzekucyjnymi, pouczając, że w terminie tygodnia może wytoczyć powództwo o pozbawienie w stosunku do niego tytułu wykonawczego wykonalności.

Układ wyjątkiem od zasady likwidacji całego majątku upadłego

   Jak już wcześniej wskazałam likwidacja całego majątku upadłego w toku konsumenckiego postępowania upadłościowego jest zasadą. W sytuacji, gdy upadłemu zależy na zachowaniu lokalu mieszkalnego albo domu jednorodzinnego wówczas powinien złożyć wniosek o zwołanie zgromadzenia wierzycieli. Więcej na temat możliwości ocalenia domu w upadłości konsumenckiej pisałam w czerwcu 2015r.

   Co do zasady wniosek o zwołanie zgromadzenia wierzycieli w celu zawarcia układu oceniany będzie przez sędziego-komisarza po ogłoszeniu upadłości. Nie mniej nie ma przeszkód aby wniosek o zwołanie zgromadzenia wierzycieli został złożony wraz z wnioskiem o ogłoszenie upadłości konsumenckiej.  Decydujące znaczenie będą mieli wierzyciele, bowiem od ich woli zależą przyszłe losy zawarcia ew. układu. Praktyka pokazuje, że dobrym rozwiązaniem jest podjęcie rozmów z wierzycielami jeszcze przed złożeniem wniosku o ogłoszenie upadłości konsumenckiej.

Podstawa prawna: Art. 49122. ustawy z dnia 28 lutego 2003r. prawo upadłościowe

1. Jeżeli zostanie uprawdopodobnione, że w drodze układu zostaną osiągnięte cele postępowania, sędzia-komisarz, na wniosek upadłego, postanowieniem zwołuje zgromadzenie wierzycieli w celu zawarcia układu. Na postanowienie o odmowie zwołania zgromadzenia wierzycieli przysługuje zażalenie.

2. Zwołując zgromadzenie wierzycieli sędzia-komisarz może wstrzymać likwidację majątku upadłego, w szczególności lokalu mieszkalnego albo domu jednorodzinnego, w którym zamieszkuje upadły. Na postanowienie w przedmiocie wstrzymania likwidacji przysługuje zażalenie.

3. Wniosek o zwołanie zgromadzenia wierzycieli złożony po zakończeniu likwidacji masy upadłości pozostawia się bez rozpoznania.

4. Układ może zostać przyjęty wyłącznie za zgodą upadłego.

5. W przypadku postępowania wszczętego na wniosek wierzyciela wniosek, o którym mowa w ust. 1, może złożyć również każdy z wierzycieli. Przepisu ust. 4 nie stosuje się.

Image-courtesy-of-ddpavumba-at-FreeDigitalPhotos.net-.

Zapraszam Cię do lektury i częstego odwiedzania mojego bloga.

Jeżeli chciałbyś mnie o coś zapytać, wszystkie dane kontaktowe znajdziesz w zakładce Kontakt.

Zapraszam Cię do śledzenia mojego bloga na social media.

3 myśli nt. „Skutki utraty nieruchomości (lokalu mieszkalnego albo domu jednorodzinnego) w postępowaniu egzekucyjnym i upadłości konsumenckiej.

 1. Witam. Bardzo proszę o wyjaśnienie pewnej kwestii. Mieszkamy w bloku w którym założona jest wspólnota mieszkaniowa. Jeden z lokatorów ogłosił upadłość( Sąd ogłosił upadłość, już jest wystawiony lokal do sprzedaży), nadal jednak nie jest opłacany czynsz. Moje pytanie brzmi czy upadły nie musi regulować bieżących opłat? przecież nadal korzysta choćby z energii elektrycznej czy tez przeglądów kominiarza i za śmieci . Rozumiem, że zaległości są ujęte do wierzytelności ale co z bieżącymi opłatami? Gdzie jako wspólnota mamy się zwrócić z pismem ? do syndyka czy sędziego komisarza? Dodaje, że upadły pracuje wiec pewnie część jego zarobków jest zajęta? czy nic nie należny się na opłaty bieżące ? Nadal mamy utrzymywać i opłacać należności za upadłego?

  • Powyższe okoliczności mogą rzutować na sytuację upadłego doprowadzając do umorzenia postępowania m.in. z uwagi na nie wykonywanie ciążących na nim obowiązków. W konsekwencji nie będzie mógł skorzystać z możliwości oddłużenia wynikającego z nadrzędnego celu upadłości konsumenckiej.

   Co do zasady wierzytelności wynikające z bieżących opłat powinny być ujęte przez dłużnika we wniosku o ogłoszeniu upadłości konsumenckiej.

   W tym względzie można porozumieć się z syndykiem.

   • Bardzo dziękuję za odpowiedź. Jak dobrze zrozumiałam jako wspólnota możemy wiec wystąpić z pismem do Syndyka o regulowanie bieżących należności?
    Z poważaniem Mirosława

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *

*