Postępowanie egzekucyjne a konsumenckie postępowanie upadłościowe

   Egzekucja odbywająca się w ramach postępowania egzekucyjnego to nic innego jak przymusowe wykonanie orzeczenia. Sprawy egzekucyjne należą do sądów rejonowych i działających przy tych sądach komorników. Postępowanie egzekucyjne może być wszczęte na wniosek, z urzędu lub na żądanie uprawnionego organu. Egzekucję należy jednak odróżnić od windykacji wierzytelności.

   Postępowanie upadłościowe prowadzone w ramach postępowania upadłościowego wobec osób fizycznych nieprowadzących działalności gospodarczej jest prawem konsumenta. Jednak w pewnych okolicznościach wniosek o ogłoszenie upadłości konsumenckiej może złożyć również wierzyciel. Wierzyciel ma rok na złożenie wniosku o ogłoszenie upadłości konsumenckiej w przypadku, gdy dotyczy osoby fizycznej, która była przedsiębiorcą, także po zaprzestaniu wykonywania przez nią działalności gospodarczej, o ile od dnia wykreślenia z właściwego rejestru nie upłynął rok. Postępowanie toczy się wówczas według przepisów odrębnych dt. upadłości konsumenckiej.

   Natomiast wniosek egzekucyjny może odnosić się do całości majątku dłużnika podlegającego zajęciu, jak i wskazanych składników majątku dłużnika. W razie ogłoszenia upadłości konsumenckiej masę upadłości stanowi cały majątek upadłego. Co do zasady w toku postępowania upadłościowego cały majątek upadłego podlega likwidacji. Jednakże na wniosek upadłego, sędzia-komisarz może wydać postanowienie, w którym zwołuje zgromadzenie wierzycieli. Postanowienie o zwołaniu wierzycieli jest wydawane w przypadku, gdy zostanie uprawdopodobnione, że w drodze układu zostaną osiągnięte cele postępowania. Dla przypomnienia wskazać należy, iż celem konsumenckiego postępowania upadłościowego jest oddłużenie konsumenta czyli umorzenie zobowiązań upadłego niewykonanych w postępowaniu upadłościowym, a jeśli jest to możliwe-zaspokojenie roszczenia wierzycieli w jak najwyższym stopniu. W przypadku zwołania zgromadzenia wierzycieli sędzia-komisarz może wstrzymać likwidację majątku upadłego, w szczególności lokalu mieszkalnego albo domu jednorodzinnego, w którym upadły zamieszkuje. Wniosek o zwołanie wierzycieli nie może być złożony po zakończeniu likwidacji masy upadłości.

   W przypadku konsumenckiego postępowania upadłościowego po wykonaniu przez upadłego obowiązków określonych w planie spłaty wierzycieli sąd wydaje postanowienie o stwierdzeniu wykonania planu spłaty wierzycieli i umorzeniu zobowiązań upadłego powstałych przed dniem ogłoszenia upadłości i niewykonanych w wyniku wykonania planu spłaty wierzycieli. Jednakże umorzeniu nie podlegają zobowiązania, których upadły umyślnie nie ujawnił, jeżeli wierzyciel nie brał udziału w postępowaniu. Co do zasady po wydaniu postanowienia, o którym mowa powyżej niedopuszczalne jest wszczęcie postępowania egzekucyjnego dotyczącego wierzytelności powstałej przed dniem ustalenia planu spłaty wierzycieli. Nie dotyczy to jednak przypadku, gdy padły umyślnie nie ujawnił zobowiązań, a wierzyciel nie brał udziału w postępowaniu.

   Wskazać należy, że umorzenie postępowania egzekucyjnego nie pozbawia wierzyciela możności wszczęcia ponownej egzekucji, chyba że z innych przyczyn jest niedopuszczalna.

   Z dniem wydania postanowienia o ogłoszeniu upadłości z mocy prawa postępowanie egzekucyjne skierowane do majątku upadłego podlegającego egzekucji, wszczęte przed dniem ogłoszenia upadłości ulega zawieszeniu. Postępowanie egzekucyjne podlega umorzeniu z mocy prawa po uprawomocnieniu się postępowania o ogłoszeniu upadłości. Po ogłoszeniu upadłości niedopuszczalne jest skierowanie egzekucji do majątku wchodzącego w skład masy upadłości oraz wykonywanie postanowień o zabezpieczeniu lub zarządzenia zabezpieczenia na majątku upadłego, z wyjątkiem zabezpieczenia roszczeń alimentacyjnych oraz roszczeń o rentę z tytułu odszkodowania za wywołanie choroby, niezdolności do pracy, kalectwa lub śmierci oraz o zamianę uprawnień objętych treścią prawa dożywocia na dożywotnią rentę.

Image courtesy of stuart miles] at FreeDigitalPhotos.net

Zapraszam Cię do lektury i częstego odwiedzania bloga.

Jeżeli chciałbyś mnie o coś zapytać, wszystkie dane kontaktowe znajdziesz w zakładce Kontakt.

Zapraszam Cię do śledzenia mojego bloga na social media.

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *

*