Kredyt we frankach a upadłość konsumencka

Z uwagi na dalsze zliberalizowanie przepisów dotyczących upadłości konsumenckiej instytucja ta cieszy się ogromnym zainteresowaniem.  W związku z powyższym dostaję bardzo dużo pytań dotyczących możliwości ogłoszenia upadłości konsumenckiej w sytuacji, gdy dłużnik  w związku z zaciągnięciem kredytu hipotecznego we frankach szwajcarskich stał się niewypłacalny.

Nie rzadko zdarza się, że w wyniku wzrostu kursu franka szwajcarskiego kwota do spłaty uległa podwojeniu. Niestety wraz za wzrostem kursu franka szwajcarskiego nie poszła tendencja zwyżkowa cen nieruchomości. W konsekwencji czego kredytobiorcy posiadają zobowiązania wobec banków, których wartość przewyższa wartość nieruchomości.

Czy wzrost kursu franka szwajcarskiego jest wystarczającym powodem do ogłoszenia upadłości konsumenckiej ?

Fakt wzrostu kursu waluty nie jest powodem do ogłoszenia upadłości konsumenckiej w przypadku, gdy raty kredytu są spłacane zgodnie z harmonogramem. Sąd uwzględni wniosek o ogłoszenie upadłości konsumenckiej w sytuacji, gdy dłużnik spełnia wymogi stawiane przez ustawę – zgodnie z przepisami odrębnymi, tj. art. 491¹ i n ustawy z dnia 28 lutego 2003r. prawo upadłościowe.

Upadłość konsumencka będzie mogła zostać ogłoszona wobec dłużnika, który zaciągnął kredyt we frankach szwajcarskich na zakup nieruchomości w sytuacji, gdy

  • jest dłużnikiem niewypłacalnym;
  • nie doprowadził do swojej niewypłacalności lub istotnie zwiększył jej stopień umyślnie lub wskutek rażącego niedbalstwa;

Jeżeli zaciągnąłeś kredyt we frankach szwajcarskich ale regularnie spłacasz raty kredytu wówczas jesteś dłużnikiem, którego co do zasady nie można uznać za niewypłacalnego.

W jaki sposób prawo upadłościowe definiuje niewypłacalność dłużnika?


 

1. Dłużnik jest niewypłacalny, jeżeli utracił zdolność do wykonywania swoich wymagalnych zobowiązań pieniężnych.

1a. Domniemywa się, że dłużnik utracił zdolność do wykonywania swoich wymagalnych zobowiązań pieniężnych, jeżeli opóźnienie w wykonaniu zobowiązań pieniężnych przekracza trzy miesiące.


   Posiadasz zdolność do wykonywania swoich wymagalnych zobowiązań pieniężnych ale mimo to chciałbyś ogłosić upadłość konsumencką aby pozbyć się niewygodnego zobowiązania?

   Niestety kredytobiorca, który mimo możliwości finansowych celowo zaprzestaje spłacać rat kredytu celem złożenia wniosku o ogłoszenie upadłości konsumenckiej naraża się na wydanie postanowienia o oddaleniu wniosku o ogłoszenie upadłości. Podobnie w sytuacji, gdy dłużnik spłaca raty kredytu przy pomocy rodziny bez której nie byłby w stanie tego czynić.

Czy zaciągnięcie kredytu we frankach szwajcarskich można uznać za doprowadzenie do swojej niewypłacalności wskutek rażącego niedbalstwa?

   Nie sposób uznać aby kredytobiorca zaciągając kredyt we frankach szwajcarskich w sposób rażącego niedbalstwa doprowadził do swojej niewypłacalności. Tym bardziej, że zdaniem przedstawicieli banków, jak i doradców klienta drastycznego wzrostu kursu franka szwajcarskiego nie sposób było przewidzieć. Dotyczy to zwłaszcza osób, którym na skutek drastycznego wzrostu kursu franka szwajcarskiego kwota do spłaty uległa podwojeniu.

Upadłość konsumencka kartą przetargową w negocjacjach z Bankami

   Upadłość konsumencka może być kartą przetargową w negocjacjach z bankiem w celu umorzenia części zobowiązań. Należy jednak pamiętać, że kierując pismo do Banku, w którym informujemy o możliwości ogłoszenia upadłości konsumenckiej – jako blef, możemy zgodnie z art. 75 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997r. Prawo bankowe narazić się na możliwość wypowiedzenia umowy przez Bank.


Art. 75. 1. W przypadku niedotrzymania przez kredytobiorcę warunków udzielenia kredytu albo w razie utraty przez kredytobiorcę zdolności kredytowej bank może, z zastrzeżeniem art. 75c, obniżyć kwotę przyznanego kredytu albo wypowiedzieć umowę kredytu.

2. Termin wypowiedzenia, o którym mowa w ust. 1, o ile strony nie określą w umowie dłuższego terminu, wynosi 30 dni, a w razie zagrożenia upadłością kredytobiorcy – 7 dni.

3. Wypowiedzenie umowy kredytu z powodu utraty przez kredytobiorcę zdolności kredytowej lub zagrożenia jego upadłością nie może nastąpić, jeżeli bank zgodził się na realizację przez kredytobiorcę programu naprawczego.

4. Przepis ust. 3 stosuje się przez cały okres realizacji programu naprawczego, chyba że bank stwierdzi, iż program naprawczy nie jest w sposób należyty realizowany.


Image courtesy of [ cooldesign] at FreeDigitalPhotos.net

Zapraszam Cię do lektury i częstego odwiedzania bloga.

Jeżeli chciałbyś mnie o coś zapytać, wszystkie dane kontaktowe znajdziesz w zakładce Kontakt.

Zapraszam Cię do śledzenia mojego bloga na social media.

 

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *

*