Ogłoszenie upadłości

Ogłoszenie upadłości to nie koniec lecz początek drogi do oddłużenia,czyli Twojej wolności finansowej. Jeżeli nie czytałeś jeszcze wpisu jak ogłosić upadłość konsumencką oraz zachęcam Cię gorąco abyś się z nim zapoznał nim przeczytasz niniejszy.

Już wiesz, że samo ogłoszenie upadłości to nie wszystko. Postanowienie o ogłoszeniu upadłości nie spowoduje, że od razu pozbędziesz się zadłużenia. W upadłości nic nie dzieje się z automatu. Nim dojdzie do oddłużenia od czasu kiedy wydane zostało postanowienie o ogłoszeniu upadłości musisz przejść pewną drogę. W niniejszym wpisie chciałabym Tobie o tej drodze opowiedzieć.

Postanowienie o ogłoszeniu upadłości i co dalej?

Jak już wspomniałam we wcześniejszym wpisie postanowienie o ogłoszeniu upadłości powinno zawierać następujące elementy:

 • wymienia imię i nazwisko, miejsce zamieszkania, adres oraz numer PESEL dłużnika (upadłego), a jeżeli upadły nie posiada numeru PESEL – dane umożliwiające jego jednoznaczną identyfikację;

 • określa, że upadły jest osobą nieprowadzącą działalności gospodarczej;

 • wzywa wierzycieli upadłego do zgłaszania wierzytelności w terminie trzydziestu dni od dnia obwieszczenia postanowienia o ogłoszeniu upadłości w Rejestrze;

 • wzywa osoby, którym przysługują prawa oraz prawa i roszczenia osobiste ciążące na nieruchomości należącej do upadłego, jeżeli nie zostały ujawnione w księdze wieczystej, do ich zgłaszania w terminie trzydziestu dni od dnia obwieszczenia postanowienia o ogłoszeniu upadłości w Rejestrze, pod rygorem utraty prawa powoływania się na nie w postępowaniu;

 • wyznacza sędziego-komisarza oraz syndyka.

Wyznaczony syndyk będzie miał za zadanie upłynnić majątek trwały celem zaspokojenia wierzycieli upadłego. W gruncie rzeczy postać majątku trwałego ma istotny wpływ na długość postępowania. Po ustaleniu składu i wartości masy upadłości, ustaleniu listy wierzytelności, upłynnieniu majątku upadłego oraz podziału sumy wynikłej ze spieniężenia między wierzycieli wydawane jest postanowienie o zakończeniu postępowania upadłościowego. Na tym etapie postępowania możliwe jest zawarcie układu z wierzycielami. Zawarcie układu z wierzycielami może być istotne np. dla frankowiczów, jak innych osób dla których ważne jest zatrzymanie nieruchomości. Więcej o układzie tutaj.

Plan spłaty wierzycieli

Następnie ustalany jest Plan spłaty wierzycieli przez sąd z urzędu.

Kiedy sąd nie ustala planu spłaty wierzycieli?

Sąd umarza zobowiązania upadłego bez ustalenia planu spłaty wierzycieli, jeśli osobista sytuacja upadłego w oczywisty sposób wskazuje, że nie byłby on zdolny do dokonania jakichkolwiek spłat w ramach planu spłaty wierzycieli.

Umarzając zobowiązania upadłego bez ustalenia planu spłaty wierzycieli sąd obciąża Skarb Państwa tymczasowo pokrytymi kosztami postępowania.”

Więcej na temat planu spłaty wierzycieli przeczytasz tutaj. Plan spłaty wierzycieli wydawany jest przez sąd w formie postanowienia, w którym określa się w jakim zakresie i w jakim czasie, nie dłuższym niż 3 lata, upadły obowiązany jest spłacać zobowiązania uznane na liście wierzytelności, niewykonane w toku postępowania na podstawie planów podziału, oraz jaka część zobowiązań upadłego powstałych przed dniem ogłoszenia upadłości zostanie umorzona po wykonaniu planu spłaty wierzycieli.

W okresie wykonywania planu spłaty wierzycieli niedopuszczalne jest wszczęcie postępowania egzekucyjnego dotyczącego wierzytelności powstałych przed ustaleniem planu spłaty wierzycieli, z wyjątkiem wierzytelności wynikających z zobowiązań, o których mowa poniżej:

Nie podlegają umorzeniu zobowiązania:

 • o charakterze alimentacyjnym,

 • zobowiązania wynikające z rent z tytułu odszkodowania za wywołanie choroby, niezdolności do pracy, kalectwa lub śmierci,

 • zobowiązania do zapłaty orzeczonych przez sąd kar grzywny, a także do wykonania obowiązku naprawienia szkody oraz zadośćuczynienia za doznaną krzywdę,

 • zobowiązania do zapłaty nawiązki lub świadczenia pieniężnego orzeczonych przez sąd jako

 • środek karny lub środek związany z poddaniem sprawcy próbie, jak również zobowiązania do naprawienia szkody wynikającej z przestępstwa lub wykroczenia stwierdzonego prawomocnym orzeczeniem oraz

 • zobowiązania, których upadły umyślnie nie ujawnił, jeżeli wierzyciel nie brał udziału w postępowaniu.

Możliwa jest zmiana planu spłaty wierzycieli. Aby sąd mógł zmienić postanowienie o ustaleniu planu spłaty wierzycieli z wnioskiem o zmianę planu spłaty wierzycieli powinien wystąpić upadły. Sąd po wysłuchaniu wierzycieli może zmienić plan spłaty wierzycieli. W takim przypadku możliwe jest również wydłużenie okresu spłaty wierzytelności na dalszy okres nieprzekraczający 18 miesięcy.

Postanowienie o stwierdzeniu wykonania planu spłaty wierzycieli i umorzeniu zobowiązań upadłego powstałych przed dniem ogłoszenia upadłości i niewykonanych w wyniku wykonania planu spłaty wierzycieli

Postanowienie o stwierdzeniu wykonania planu spłaty wierzycieli i umorzeniu zobowiązań upadłego powstałych przed dniem ogłoszenia upadłości i niewykonanych w wyniku wykonania planu spłaty wierzycieli to początek drogi wolności finansowej. Sąd po stwierdzeniu wykonania planu spłaty wierzycieli ma obowiązek oddłużenia upadłego. Teraz już wiesz w jaki sposób przebiega droga od ogłoszenia upadłości do oddłużenia a tym samym wolności finansowej upadłego. Droga ta w zależności od indywidualnej sytuacji upadłego może trać od miesiąca do 3 lat, na wniosek upadłego okres ten może się wydłużyć o dalsze 18 miesięcy. W wyjątkowych sytuacjach w których sąd dochodzi do wniosku, że osobista sytuacja upadłego w oczywisty sposób wskazuje, że nie byłby on zdolny do dokonania jakichkolwiek spłat w ramach planu spłaty wierzycieli do oddłużenia dochodzi od razu po wydaniu postanowienia o ogłoszeniu upadłości konsumenckiej.

Image courtesy of surasakiStock at FreeDigitalPhotos.net 1

Zapraszam Cię do lektury i częstego odwiedzania mojego bloga.

Jeżeli chciałbyś mnie o coś zapytać, wszystkie dane kontaktowe znajdziesz w zakładce Kontakt.

Zapraszam Cię do śledzenia mojego bloga na social media.

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *

*