Jak ogłosić upadłość konsumencką?

   W niniejszym wpisie kilka słów na temat warunków, jakie musi spełniać niewypłacalna osoba fizyczna aby mogła skorzystać z prawa oddłużenia w upadłości konsumenckiej.

Oczywiście zgodzę się z Tobą, że zapytanie będące tytułem niniejszego wpisu nie ma głębszego sensu albowiem to nie dłużnik ogłasza upadłość a jedynie składa wniosek o ogłoszenie upadłości. Pytanie to jednak tak często powtarza się, że postanowiłam użyć tej formuły dzięki czemu więcej osób będzie miało szansę przeczytać niniejszy wpis.

Aby niewypłacalna osoba fizyczna nieprowadząca działalności gospodarczej mogła skorzystać z instytucji upadłości konsumenckiej musi spełniać warunki przewidziane prawem. 

Kto może złożyć wniosek o ogłoszenie upadłości konsumenckiej?

Jeżeli jesteś osobą fizyczną nieprowadzącą działalności gospodarczej (konsumentem), w tym rolnikiem nieprowadzącym działalności gospodarczej, byłym przedsiębiorcą i w ciągu ostatnich 10 lat nie składałeś wniosku o ogłoszenie upadłości możesz złożyć wniosek o ogłoszenie upadłości konsumenckiej. Ponadto od 1 stycznia 2016r. legitymację do złożenia wniosku o ogłoszenie upadłości konsumenckiej posiada również wierzyciel.

Kto ogłasza upadłość konsumencką?

Sprawy o ogłoszenie upadłości konsumenckiej rozpoznaje sąd upadłościowy w składzie jednego sędziego zawodowego. Sądem upadłościowym jest sąd rejonowy – sąd gospodarczy.

Przykładowa lista sądów upadłościowych w Polsce:

Wniosek o ogłoszenie upadłości konsumenckiej tylko na formularzu

Wniosek o ogłoszenie upadłości konsumenckiej od 1 stycznia 2016r. możesz złożyć tylko zgodnie z wzorem formularzu wniosku o ogłoszenie upadłości.

Główny ośrodek podstawowej działalności dłużnika

Sprawy o ogłoszenie upadłości rozpoznaje sąd właściwy dla głównego ośrodka podstawowej działalności dłużnika.

Głównym ośrodkiem podstawowej działalności dłużnika jest miejsce, w którym dłużnik regularnie zarządza swoją działalnością o charakterze ekonomicznym i które jako takie jest rozpoznawalne dla osób trzecich.

Jeżeli dłużnik nie ma w Rzeczypospolitej Polskiej głównego ośrodka podstawowej działalności, właściwy jest sąd miejsca zwykłego pobytu albo siedziby dłużnika, a jeżeli dłużnik nie ma w Rzeczypospolitej Polskiej miejsca zwykłego pobytu albo siedziby, właściwy jest sąd, w którego obszarze znajduje się majątek dłużnika.

Jeżeli mieszkasz poza terenami Rzeczpospolitej Polskiej warto wiedzieć o transgranicznympostępowaniu upadłościowym, a w szczególności zapoznać się z  Rozporządzeniem Rady (WE) nr 1346/2000 z dnia 29 maja 2000 r. w sprawie postępowania upadłościowego.

Musisz być niewypłacalny

Abyś mógł skorzystać z możliwości oddłużenia nie wystarczy, że rodzina czy partner płaci za Twoje zobowiązania. Przykładowo nie starcza Ci na kredyt ale rodzina pomaga Ci w płaceniu raty dlatego nie doszło jeszcze do braku płatności rat. Dłużnik zamierzający złożyć wniosek o ogłoszenie upadłości musi być niewypłacalny.

Dłużnik jest niewypłacalny, jeżeli utracił zdolność do wykonywania swoich wymagalnych zobowiązań pieniężnych.

Domniemywa się, że dłużnik utracił zdolność do wykonywania swoich wymagalnych zobowiązań

pieniężnych, jeżeli opóźnienie w wykonaniu zobowiązań pieniężnych przekracza trzy miesiące.

Więcej na temat niewypłacalności możesz przeczytać tutaj.

Sąd oceni czy zachowanie dłużnika wpłynęło na stan jego niewypłacalności

Jeżeli dłużnik doprowadził do swojej niewypłacalności lub istotnie zwiększył jej stopień umyślnie lub wskutek rażącego niedbalstwa wówczas sąd oddala wniosek o ogłoszenie upadłości. Jest to tzw. negatywna przesłanka mająca istotny wpływ na dalszy tok postępowania upadłościowego.

Dalsze badanie moralności płatniczej

Jeżeli sąd dojdzie do wniosku, iż brak jest winy w powstaniu lub w zwiększeniu stopnia niewypłacalności dłużnika wówczas przeanalizuje wniosek również pod kątem treści przepisów z art. 491 (4) ust.2, 3 i 4 ustawy z dnia 28 lutego 2003r. prawa upadłościowego. Zgodnie, z którymi:

Sąd oddala wniosek o ogłoszenie upadłości, jeżeli w okresie dziesięciu lat przed dniem zgłoszenia wniosku:

1) w stosunku do dłużnika prowadzono postępowanie upadłościowe według przepisów tytułu niniejszego, jeżeli postępowanie to zostało umorzone z innych przyczyn niż na wniosek dłużnika,

2) ustalony dla dłużnika plan spłaty wierzycieli uchylono na podstawie przepisu art. 49120,

3) dłużnik, mając taki obowiązek, wbrew przepisom ustawy nie zgłosił w terminie wniosku o ogłoszenie upadłości,

4) czynność prawna dłużnika została prawomocnie uznana za dokonaną z pokrzywdzeniem wierzycieli – chyba że przeprowadzenie postępowania jest uzasadnione względami słuszności lub względami humanitarnymi.

3. Sąd oddala wniosek o ogłoszenie upadłości, jeżeli w okresie dziesięciu lat przed dniem zgłoszenia wniosku w stosunku do dłużnika prowadzono postępowanie upadłościowe, w którym umorzono całość lub część jego zobowiązań, chyba że do niewypłacalności dłużnika lub zwiększenia jej stopnia doszło pomimo dochowania przez dłużnika należytej staranności lub przeprowadzenie postępowania jest uzasadnione względami słuszności lub względami humanitarnymi.

4. Sąd oddala wniosek o ogłoszenie upadłości, jeżeli dane podane przez dłużnika we wniosku są niezgodne z prawdą lub niezupełne, chyba że niezgodność lub niezupełność nie są istotne lub przeprowadzenie postępowania jest uzasadnione względami słuszności lub względami humanitarnymi.

WIĘCEJ o oddaleniu wniosku o ogłoszenie upadłości konsumenckiej przeczytasz tutaj.

Uwzględnienie wniosku o ogłoszenie upadłości konsumenckiej

Jeżeli wniosek o ogłoszenie upadłości konsumenckiej zostanie uwzględniony wówczas sąd wydaje postanowienie o ogłoszenie upadłości. Postanowienie o ogłoszeniu upadłości konsumenckiej doręcza się syndykowi. O ogłoszeniu upadłości konsumenckiej powiadamia się właściwą izbę skarbową oraz właściwy oddział Zakładu Ubezpieczeń Społecznych lub Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego.

Postanowienie o ogłoszeniu upadłości powinno zawierać następujące elementy:

  • wymienia imię i nazwisko, miejsce zamieszkania, adres oraz numer PESEL dłużnika (upadłego), a jeżeli upadły nie posiada numeru PESEL – dane umożliwiające jego jednoznaczną identyfikację;

  • określa, że upadły jest osobą nieprowadzącą działalności gospodarczej;

  • wzywa wierzycieli upadłego do zgłaszania wierzytelności w terminie trzydziestu dni od dnia obwieszczenia postanowienia o ogłoszeniu upadłości w Rejestrze;

  • wzywa osoby, którym przysługują prawa oraz prawa i roszczenia osobiste ciążące na nieruchomości należącej do upadłego, jeżeli nie zostały ujawnione w księdze wieczystej, do ich zgłaszania w terminie trzydziestu dni od dnia obwieszczenia postanowienia o ogłoszeniu upadłości w Rejestrze, pod rygorem utraty prawa powoływania się na nie w postępowaniu;

  • wyznacza sędziego-komisarza oraz syndyka.

Drogi Czytelniku pamiętaj, że upadłość konsumencka to nie automatyczne oddłużenie. Po ogłoszeniu upadłości musisz przejść jeszcze chwilę pewną drogą aby dojść do celu – Twojej wolności finansowej.

Image courtesy of surasakiStock at FreeDigitalPhotos.net 3

Zapraszam Cię do lektury i częstego odwiedzania mojego bloga.

Jeżeli chciałbyś mnie o coś zapytać, wszystkie dane kontaktowe znajdziesz w zakładce Kontakt.

Zapraszam Cię do śledzenia mojego bloga na social media.

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *

*