Doradca restrukturyzacyjny

Doradca restrukturyzacyjny – przekwalifikowany syndyk?

Doradca restrukturyzacyjny wymagania czyli słów kilka o spełnianiu warunków aby uzyskać licencję doradcy restrukturyzacyjnego.

Aby móc wykonywać zawód doradcy restrukturyzacyjnego należy legitymować się licencją doradcy restrukturyzacyjnego, którą można uzyskać po pozytywnie przebytym egzaminie państwowym.

Postępowanie restrukturyzacyjne to cztery różne postępowania. O czterech nowych postępowaniach restrukturyzacyjnych pisałam tutaj. Postępowanie restrukturyzacyjne prowadzone jest z udziałem nadzorcy, którym jest nadzorca układu albo nadzorcą sądowym,albo zarządcy. Zakres obowiązków doradcy restrukturyzacyjnego definiowany będzie rodzajem postępowania restrukturyzacyjnego.

Nadzorcą albo zarządcą może być:

1/ osoba fizyczna, posiadająca pełną zdolność do czynności prawnych i licencję doradcy restrukturyzacyjnego. Zasady i tryb wydawania licencji doradcy restrukturyzacyjnego określa ustawa z dnia 15 czerwca 2007r. o licencji doradcy restrukturyzacyjnego.

2/ spółka handlowa, w której wspólnicy ponoszący odpowiedzialność za zobowiązania spółki bez ograniczenia całym swoim majątkiem albo członkowie zarządu reprezentujący spółkę posiadają licencję doradcy restrukturyzacyjnego.

Kto nie może być doradcą restrukturyzacyjnym?

Osoba fizyczna albo spółka handlowa, która jest:

1) wierzycielem lub dłużnikiem dłużnika;

2) małżonkiem, wstępnym, zstępnym, jednym z rodzeństwa, powinowatym dłużnika lub jego wierzyciela w tej samej linii czy stopniu;

3) osobą pozostającą z dłużnikiem w stosunku przysposobienia lub małżonkiem tej osoby albo osobą pozostającą z dłużnikiem w faktycznym związku, prowadzącą z nim wspólnie gospodarstwo domowe;

4) lub była zatrudniona przez dłużnika na podstawie stosunku pracy albo wykonywała pracę lub świadczyła usługi na rzecz dłużnika na podstawie innego stosunku prawnego, z wyjątkiem wykonywania na rzecz dłużnika czynności doradztwa restrukturyzacyjnego, o których mowa w ustawie o licencji doradcy restrukturyzacyjnego;

5) lub była członkiem organu, prokurentem lub pełnomocnikiem dłużnika albo jest lub w okresie dwóch lat przed dniem złożenia wniosku restrukturyzacyjnego była wspólnikiem albo akcjonariuszem dłużnika posiadającym udziały albo akcje w wysokości wyższej niż 5% kapitału zakładowego dłużnika lub wierzyciela;

6) lub była spółką powiązaną z dłużnikiem lub jest lub była członkiem organu, prokurentem lub pełnomocnikiem takiej spółki albo jest lub w okresie dwóch lat przed dniem złożenia wniosku restrukturyzacyjnego była wspólnikiem albo akcjonariuszem posiadającym udziały albo akcje w wysokości wyższej niż 5% kapitału zakładowego spółki powiązanej z dłużnikiem

nie może być nadzorcą albo zarządcą.

Doradca restrukturyzacyjny odpowiada osobiście za szkodę wyrządzoną na skutek nienależytego wykonywania obowiązków.

Doradztwo restrukturyzacyjne obejmuje udzielanie porad, opinii i wyjaśnień oraz świadczenie innych usług z zakresu restrukturyzacji i upadłości.

W jaki sposób osoba fizyczna może uzyskać licencję doradcy restrukturyzacyjnego?

Osoba fizyczna, która chciałaby uzyskać licencję doradcy restrukturyzacyjnego musi spełniać następujące warunki:

1/ posiadać obywatelstwo państwa członkowskiego Unii Europejskiej, Konfederacji Szwajcarskiej lub państwa członkowskiego Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA) – strony umowy o Europejskim Obszarze Gospodarczym;

2/ znać język polski w zakresie niezbędnym do wykonywania czynności syndyka, nadzorcy lub zarządcy;

3/ mieć pełną zdolność do czynności prawnych;

4/ ukończyć wyższe studia i uzyskała tytuł magistra lub równorzędny w państwie, o którym mowa w pkt 1;

5/ posiadać nieposzlakowaną opinię;

6/ w okresie 15 lat przed złożeniem wniosku o licencję doradcy restrukturyzacyjnego przez co najmniej 3 lata zarządzać majątkiem upadłego, przedsiębiorstwem lub jego wyodrębnioną częścią w Rzeczypospolitej Polskiej lub państwie, o którym mowa w pkt 1;

7/ nie być karaną za przestępstwo lub przestępstwo skarbowe;

8/ nie jest podejrzana albo oskarżona o przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub przestępstwo skarbowe;

9/ nie jest wpisana do rejestru dłużników niewypłacalnych Krajowego Rejestru Sądowego;

10/ złożyła z pozytywnym wynikiem egzamin przed Komisją Egzaminacyjną, powołaną przez Ministra Sprawiedliwości.

Zapowiedź kolejnych wpisów: O wyborze doradcy restrukturyzacyjnego nie zawsze decyduje wyłącznie sąd. Kiedy dłużnik wybiera doradcę restrukturyzacyjnego?

 

329913ca42b64ed472a31b306dc1a8f6Źródło zdjęcia

Zapraszam Cię do lektury i częstego odwiedzania mojego bloga.

Jeżeli chciałbyś mnie o coś zapytać, wszystkie dane kontaktowe znajdziesz w zakładce Kontakt.

 

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *

*