Były przedsiębiorca ogłasza upadłość konsumencką

Były przedsiębiorca ogłasza upadłość konsumencką

Wraz z nowelizacją prawa upadłościowego byli przedsiębiorcy zyskali, bowiem nie muszą już czekać rok, jak to było do 31 grudnia 2015r. aby złożyć wniosek o ogłoszenie upadłości konsumenckiej. To zaś oznacza, iż były przedsiębiorca już następnego dnia od wykreślenia z właściwego rejestru, np. CEIDG może złożyć wniosek o ogłoszenie upadłości konsumenckiej . Wszystko za sprawą znowelizowanego art. 8 i 9 prawa upadłościowego.

Zgodnie z obowiązującym brzmieniem art. 8 prawa upadłościowego:


1. Wierzyciel może złożyć wniosek o ogłoszenie upadłości osoby fizycznej, która była przedsiębiorcą, także po zaprzestaniu prowadzenia przez nią działalności gospodarczej, jeżeli od dnia wykreślenia z właściwego rejestru nie upłynął rok. Postępowanie toczy się według przepisów tytułu V części trzeciej.

2. Przepis ust. 1 stosuje się odpowiednio do osób, które przestały być wspólnikami osobowych spółek handlowych.


Podobnie w sytuacji, gdy osoba fizyczna faktycznie prowadziła działalność gospodarczą, zgodnie z art. 9 prawa upadłościowego:


Wierzyciel może złożyć wniosek o ogłoszenie upadłości osoby fizycznej, która faktycznie prowadziła działalność gospodarczą, nawet wówczas gdy nie dopełniła obowiązku jej zgłoszenia we właściwym rejestrze, jeżeli od dnia zaprzestania prowadzenia działalności nie upłynął rok. Postępowanie toczy się według przepisów tytułu V części trzeciej.


   Do dnia 31 grudnia 2015r. nie było większych problemów z rozumieniem treści art. 8 prawa upadłościowego i naprawczego. Zgodnie, z którym jeżeli od dnia wykreślenia z właściwego rejestru nie upłynął rok wówczas były przedsiębiorca – osoba fizyczna posiadała statut przedsiębiorcy, a co w konsekwencji stosowano wobec niego przepisy dotyczące upadłości przedsiębiorcy. Po upływie roku od dnia wykreślenia z właściwego rejestru (np. CEIDG) były przedsiębiorca będący osobą fizyczną uzyskiwał tzw. konsumencką zdolność upadłościową.

   Nie zdziwiło zapewne nikogo, że byli przedsiębiorcy zainteresowani są uzyskaniem tzw. konsumenckiej zdolności upadłościowej, gdyż w tej procedurze główny nacisk kładzie się na oddłużenie upadłego. Były przedsiębiorca biorąc pod uwagę możliwość skorzystania z procedury oddłużeniowej musiał mieć na względzie tzw. negatywne przesłanki mogące być podstawą oddalenia wniosku o ogłoszenia upadłości a z drugiej strony względy słuszności lub względy humanitaryzmu uzasadniające przeprowadzenie postępowania oddłużeniowego. Wniosek o ogłoszenie upadłości byłego przedsiębiorcy skonstruowany w sposób solidny i rzetelny musiał bowiem uwzględniać okoliczności na które bacznym okiem spojrzy sędzia oceniający pismo procesowe, a w szczególności pkt. 3 ust. 2 art. 491 (4) prawa upadłościowego i naprawczego.


Wobec byłych przedsiębiorców stosuje się przepisy postępowania upadłościowego dotyczące osób fizycznych nieprowadzących działalności gospodarczej (Tytuł V części trzeciej).


Konsumencką zdolność upadłościową posiadają również:

 • wspólnicy (akcjonariusze) spółki kapitałowej, o ile nie prowadzą samodzielnie działalności gospodarczej lub zawodowej;;

 • komandytariusze spółki komandytowej i komandytowo-akcyjnej, o ile nie prowadzą samodzielnie działalności gospodarczej lub zawodowej;

 • osoby, które przestały być wspólnikami osobowej spółki handlowej (spółka jawna, spółka partnerska, spółka komandytowa, spółka komandytowo-akcyjna) bez względu na czas złożenia odp. wniosku przez osoby uprawnione;

 • spadkobiercy zmarłego przedsiębiorcy, o ile nie prowadzą dalej przedsiębiorstwa we własnym imieniu;

 • osoby fizyczne, które zaprzestały prowadzenia działalności gospodarczej lub zawodowej, również nieujawnionej w żadnym rejestrze, o ile wcześniej nie nie złożono wniosku o ogłoszenie upadłości;

 • osoby fizyczne prowadzące gospodarstwo rolne, o ile nie prowadzą innej działalności gospodarczej lub zawodowej.

Image courtesy of at Michelle Meiklejohn FreeDigitalPhotos.net

Zapraszam Cię do lektury i częstego odwiedzania mojego bloga.

Jeżeli chciałbyś mnie o coś zapytać, wszystkie dane kontaktowe znajdziesz w zakładce Kontakt.

Zapraszam Cię do śledzenia mojego bloga na FB.

9 myśli nt. „Były przedsiębiorca ogłasza upadłość konsumencką

 1. Witam,
  proszę o doprecyzowanie – czy osoba fizyczna prowadząca działalność gospodarczą, zamkniętą w 2015 roku składa już tylko i wyłącznie wniosek o ogłoszenie upadłości konsumenckiej czy jak było poprzednio, wniosek o upadłość firmy a potem konsumenta. Wiem, że nie obowiązuje już 12 m-cy od likwidacji działalności aby zostać konsumentem ale wykładnia przepisów jest bardzo niejasna i każdy ją inaczej interpretuje.

 2. Witam serdecznie,
  Zgodnie z treścią niniejszego wpisu nie-przedsiębiorca, który dopełnił obowiązku wykreślenia z właściwego rejestru,( np. CEIDG, w ciągu 7 dni od dnia trwałego zaprzestania wykonywania działalności gospodarczej ) już na drugi dzień po wykreśleniu działalności z odpowiedniego rejestru może złożyć wniosek o ogłoszenie upadłości według przepisów odrębnych – postępowanie upadłościowe wobec osób fizycznych nieprowadzących działalności gospodarczej (Tytuł V część III ustawy z dnia 28 lutego 2003r. prawo upadłościowe). Zatem nie-przedsiębiorca, który złożył wniosek po 1 stycznia 2016r. uzyskuje tzw. konsumencką zdolność upadłościową.

  Roczny okres dotyczy wierzycieli, którzy w tym okresie mogą złożyć wniosek o ogłoszenie upadłości dłużnika również według przepisów odrębnych dotyczących upadłości konsumenckiej. Odpowiada to treści znowelizowanych art. 8 i art. 9 prawa upadłościowego. Uchybienie rocznemu terminowi przez wierzyciela powoduje, iż wniosek o ogłoszenie upadłości winien być oddalony przez sąd.

  Powyższe dotyczy wniosków złożonych po 1 stycznia 2016r.

  Pozdrawiam,
  Paulina Szwarc-Ślaski.

 3. Pani Mecenas, przyznam, że pytanie zainteresowanej, jak i Pani odpowiedź, bardzo rozjaśniły mi problem, ponieważ interpretacji jest bardzo dużo i czasami wzajemnie się wykluczają. Bardzo Panią proszę jeszcze o informację, czy w sytuacji, kiedy działalność została zamknięta wraz z nią długi, czy po złożeniu wniosku o upadłość konsumencką dawnego przedsiębiorcy, sąd nie zarzuci braku złożenia wniosku o upadłość przedsiębiorcy, kiedy był do tego zobowiązany, czyli teraz 30 dni od powstania niewypłacalności. Tego typu komentarze się pojawiają, przekonując, że w takiej sytuacji wniosek o upadłość konsumencką zostanie oddalony z powodu braku złożenia wniosku o upadłość przedsiębiorcy zgodnie z prawem i obowiązkiem jaki posiadał względem niewypłacalności. Z góry dziękuję.

  • Zmiana art. 8 i art. 9 w zw. z art. 491¹ prawa upadłościowego spowodowały, iż wobec byłego przedsiębiorcy stosujemy przepisy postępowania upadłościowego wobec osób fizycznych nieprowadzących działalności gospodarczej, czyli tzw. upadłości konsumenckiej. Przepisy o upadłości przedsiębiorcy będą miały zastosowanie wobec osoby fizycznej prowadzącej działalność, czyli wpisanej do właściwego rejestru oraz wobec osoby fizycznej, która faktycznie prowadzi działalność gospodarczą. Podobnie, jak wg stanu prawnego obowiązującego do dnia 31 grudnia 2015r. zgodnie, z którym były przedsiębiorca mógł skorzystać z postępowania odrębnego czyli tzw. upadłości konsumenckiej po upływie roku od dnia wykreślenia z właściwego rejestru (vide art. 8 w wz. z art. 491 (4)prawa upadłościowego i naprawczego, stan prawny do dnia 31 grudnia 2015r.) sąd brał pod uwagę przesłanki negatywne określone w ust. 2 art. 491 (4) prawa upadłościowego i naprawczego.

   W kontekście niniejszej odpowiedzi – uwzględniając przesłankę będącą podstawą do oddalenia wniosku w zakresie, w jakim mając taki obowiązek, nie zgłosił w terminie wniosku o ogłoszenie upadłości odpowiadającego treści tytułowi I części I, czyli upadłości przedsiębiorcy.

   Przesłanka wskazana w pkt. 2 ust.3, będąca podstawą oddalenia wniosku o ogłoszenie upadłości – pomimo zmiany treści art. 8 i art. 9 prawa upadłościowego wchodzących w życie z dniem 1 stycznia 2016r. – nie uległa zmianie. Zatem pomimo, iż wg obecnego stanu prawnego były przedsiębiorca może już na drugi dzień od dnia wykreślenia z właściwego rejestru złożyć wniosek o ogłoszenie upadłości konsumenckiej to powinien liczyć się z treścią art. 491 (4) ust. 2 prawa upadłościowego, będącego podstawą do oddalenia wniosku o ogłoszenie upadłości konsumenckiej.

   Przesłanki negatywne wskazane w treści ust. 2 art. 491 (4) prawa upadłościowego nie mają charakteru bezwzględnego zatem w sytuacji, gdy przeprowadzenie postępowania jest uzasadnione względami słuszności lub względami humanitarnymi sąd powinien uwzględnić wniosek o ogłoszenie upadłości konsumenckiej.

   Dlatego też ważna w tym kontekście jest indywidualizacja w stosunku do dłużnika należytej staranności, rzetelności, moralności płatniczej a to w kontekście okoliczności, które doprowadziły do niewypłacalności. Zwłaszcza w odniesieniu uzasadnienia względów słuszności lub względów humanitarnych, na które powoła się dłużnik we wniosku o ogłoszenie upadłości konsumenckiej.

   Trzeba mieć również na uwadze fakt, iż wystąpienie względów słuszności lub względów humanitarnych powoduje obowiązek uwzględnienia wniosku o ogłoszenie upadłości konsumenckiej zatem nie jest uprawnieniem sądu.

   Przedmiotowe klauzule odnoszą się do podstawowych i pierwotnych wartości moralności, są nieskodyfikowane. Dlatego też obowiązkiem sądu jest ich zbadanie i indywidualizacja w sytuacji, gdy były przedsiębiorca powołuje się na nie we wniosku o ogłoszenie upadłości konsumenckiej.

   Pozdrawiam.

   • Przyznam, że zgłupiałam… Proszę o prostą odpowiedź dla zwykłego zjadacza chleba.
    Pomijam prawo do ogłoszenia upadłości konsumenckiej już następnego dnia.
    Zamykam działalność z długami – muszę ogłosić upadłość przedsiębiorcy czy nie? Chodzi tu konkretnie o to aby sąd nie zarzucił, że najpierw upadłość przedsiębiorcy, choć działalność już nie istnieje.

    Przytoczę tu zdanie z zarządzenia sądu we Wrocławiu jakie otrzymała znajoma. Działalność zamknęła 10 grudnia 2015 a wniosek złożyła 20 stycznia 2016.

    „Obowiązujące przepisy prawa upadłościowego od 1 stycznia 2016 roku nie przewidują możliwości złożenia wniosku o ogłoszenie upadłości przez byłego przedsiębiorcę, taką możliwość ma jedynie wierzyciel byłego przedsiębiorcy w ciągu roku od dnia jego wykreślenia z ewidencji gospodarczej – art. 8 prawa upadłościowego. Były przedsiębiorca posiada jedynie zdolność upadłościową na swój własny wniosek jako konsument.”

    Z wyżej opisanych przepisów przytoczonych przez Panią Mecenas najpierw wyszło mi to samo ale już odpowiedź udzielona Dariuszowi nie jest tak jasna.

    Czy wychodzi na to, że każdy sąd może przyjąć swoją interpretację?

    • Witam,
     Jeżeli chodzi o odpowiedź ws. zapytania Pana Dariusza-Czym innym jest legitymacja do złożenia wniosku a czym innym przesłanki które są lub mogą być podstawą do oddalenia wniosku o ogłoszenie upadłości konsumenckiej. Zatem prawo do złożenia wniosku o ogłoszenie upadłości konsumenckiej nie zakłada, iż owy wniosek ostanie się w sytuacji, gdy któraś z przesłanek o których mowa w treści art. 491 (4) prawa upadłościowego się ziści.

     Witam,
     proszę o doprecyzowanie – czy osoba fizyczna prowadząca działalność gospodarczą, zamkniętą w 2015 roku składa już tylko i wyłącznie wniosek o ogłoszenie upadłości konsumenckiej czy jak było poprzednio, wniosek o upadłość firmy a potem konsumenta. Wiem, że nie obowiązuje już 12 m-cy od likwidacji działalności aby zostać konsumentem ale wykładnia przepisów jest bardzo niejasna i każdy ją inaczej interpretuje.

     a

     Pani Mecenas, przyznam, że pytanie zainteresowanej, jak i Pani odpowiedź, bardzo rozjaśniły mi problem, ponieważ interpretacji jest bardzo dużo i czasami wzajemnie się wykluczają. Bardzo Panią proszę jeszcze o informację, czy w sytuacji, kiedy działalność została zamknięta wraz z nią długi, czy po złożeniu wniosku o upadłość konsumencką dawnego przedsiębiorcy, sąd nie zarzuci braku złożenia wniosku o upadłość przedsiębiorcy, kiedy był do tego zobowiązany, czyli teraz 30 dni od powstania niewypłacalności. Tego typu komentarze się pojawiają, przekonując, że w takiej sytuacji wniosek o upadłość konsumencką zostanie oddalony z powodu braku złożenia wniosku o upadłość przedsiębiorcy zgodnie z prawem i obowiązkiem jaki posiadał względem niewypłacalności. Z góry dziękuję.

     Pani pytanie traktowało o legitymacji do złożenia wniosku o ogłoszenie upadłości konsumenckiej, natomiast pytanie Pana Dariusza dodatkowo o przesłance negatywnej, o której mowa w treści art. 491 (4) ust.2 pkt 3 prawa upadłościowego, czyli ew. kwestii dotyczącej uchybieniu terminowi, o którym mowa w art. 21 prawa upadłościowego.

     Tak, jak częściowo napisałam w komentarzu do pytania Pana Dariusza:

     Przepisy o upadłości przedsiębiorcy będą miały zastosowanie wobec osoby fizycznej prowadzącej działalność, czyli wpisanej do właściwego rejestru oraz wobec osoby fizycznej, która faktycznie prowadzi działalność gospodarczą.

     Skoro działalność gospodarcza została wykreślona z właściwego rejestru to prowadzenie upadłości będzie możliwe na podstawie przepisów odrębnych dotyczących upadłości konsumenckiej. A to za zmianą art. 8 i art.9 w zw. z art. 491 (1) prawa upadłościowego. W sytuacji zatem, gdy dłużnik będący byłym przedsiębiorcą złoży wniosek o ogłoszenie upadłości, jako przedsiębiorca
     wówczas sąd powinien wezwać dłużnika do uzupełnienia braków, w zakresie wymogów wniosku o ogłoszenie upadłości konsumenckiej.

     Przytoczę tu zdanie z zarządzenia sądu we Wrocławiu jakie otrzymała znajoma. Działalność zamknęła 10 grudnia 2015 a wniosek złożyła 20 stycznia 2016.

     „(…). Były przedsiębiorca posiada jedynie zdolność upadłościową na swój własny wniosek jako konsument.”

     Powyższe potwierdza wcześniejsze komentarze. Zatem już na drugi dzień po wykreśleniu z rejestru były przedsiębiorca może złożyć wniosek o ogłoszenie upadłości konsumenckiej.

     Pozdrawiam.

     • Dziękuję serdecznie Pani Mecenas.
      Jak się okazało nie będąc prawnikiem nawet jest trudno postawić prawidłowo pytanie:-)) choć na myśli ma się niby to samo…

     • Cieszę się, że rozwiałam Pani wątpliwości. Pozdrawiam i powodzenia życzę!

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *

*