Syndyk masy upadłości

   Syndyk masy upadłości wyznaczany jest w postanowieniu o ogłoszeniu upadłości konsumenckiej. Z dniem ogłoszenia upadłości majątek upadłego staje się masą upadłości, która służy zaspokojeniu wierzycieli upadłego konsumenta. Postępowanie upadłościowe prowadzone wobec osoby fizycznej nieprowadzącej działalności gospodarczej obejmuje likwidację majątku upadłego. Syndyk obowiązany jest niezwłocznie objąć i zabezpieczyć majątek upadłego. Ponadto zarządu dokonuje pod nadzorem sędziego-komisarza natomiast upadły konsument traci możliwość korzystania z majątku i rozporządzania nim.


Art. 57 prawa upadłościowego

Upadły konsument obowiązany wskazać i wydać syndykowi cały swój majątek. Wykonanie tego obowiązku upadły potwierdza w formie oświadczenia na piśmie, które składa sędziemu-komisarzowi.

Upadły jest obowiązany wskazać i wydać syndykowi cały swój majątek, a także wydać dokumenty dotyczące jego działalności, majątku oraz rozliczeń, w szczególności księgi rachunkowe, inne ewidencje prowadzone dla celów podatkowych i korespondencję. Wykonanie tego obowiązku upadły potwierdza w formie oświadczenia na piśmie, które składa sędziemu-komisarzowi.


Jakie są skutki nie wskazania lub nie wydania syndykowi całego majątku?

Jeżeli upadły konsument nie wskaże lub nie wyda syndykowi całego majątku, niezbędnych dokumentów lub w inny sposób nie wykonuje ciążących na nim obowiązków wówczas sąd umarza postępowanie. Na postanowienie w przedmiocie umorzenia postępowania przysługuje zażalenie.

Syndyk powinien poinformować upadłego konsumenta o skutkach upadłości, w szczególności o objęciu, zabezpieczeniu i zarządzie przejętym majątkiem.

Upadły konsument ma obowiązek udzielania wszelkich wyjaśnień

W razie wątpliwości co do składowych majątku upadły konsument obowiązany jest udzielać wszelkich wyjaśnień syndykowi.

Kogo syndyk zawiadamia o ogłoszeniu upadłości konsumenckiej?

Syndyk zawiadomi znanych wierzycieli upadłego, zakład pracy – pracodawcę, komornika ogólnej właściwości upadłego, banki oraz inne instytucje.

  • Placówki pocztowe w rozumieniu ustawy z dnia 23 listopada 2012r. Prawo pocztowe będą doręczać syndykowi adresowane do upadłego konsumenta przesyłki pocztowe. Syndyk powinien przekazać upadłemu te przesyłki pocztowe, które nie dotyczą masy upadłości lub których zatrzymanie nie jest potrzebne ze względu na ich treść.
  • Syndyk zawiadomi o upadłości również banki i instytucje, z którymi upadły konsument zawarł umowę o udostępnieniu skrytki sejfowej albo złożył pieniądze lub inne przedmioty.

Obowiązki syndyka w konsumenckim postępowaniu upadłościowym:

  • Objęcie majątku upadłego. Upadły konsument, jak i osoby u których znajdują się składniki majątku upadłego obowiązani są wskazać i wydać syndykowi cały swój majątek, w tym dokumenty. Nie wykonanie przez upadłego obowiązku skutkuje umorzeniem postępowania upadłościowego.
  • Zarząd majątkiem upadłego. Syndyk m. in. nadzoruje majątek upadłego konsumenta (np. zabezpieczając mienie przed kradzieżą), pokrywa koszty jego utrzymania.
  • Sporządza spis inwentarza i oszacowania masy upadłości oraz sporządza plan likwidacyjny przedkładając je sędziemu-komisarzowi.

Po sporządzeniu spisu inwentarza i sprawozdania finansowego albo po złożeniu pisemnego sprawozdania ogólnego syndyk przeprowadza likwidację masy upadłości.


Syndyk jest obowiązany do podejmowania działań umożliwiających zakończenie likwidacji w ciągu sześciu miesięcy od dnia ogłoszenia upadłości. Sędzia-komisarz i rada wierzycieli rozpoznają wniosek o wyrażenie zgody na określony sposób likwidacji nie później niż w terminie dwóch tygodni od dnia przedstawienia im wniosku przez syndyka.


Image courtesy of graur razvan ionut] at FreeDigitalPhotos.net ..

Zapraszam Cię do lektury i częstego odwiedzania mojego bloga.

Jeżeli chciałbyś mnie o coś zapytać, wszystkie dane kontaktowe znajdziesz w zakładce Kontakt.

Zapraszam Cię do śledzenia mojego bloga na social media.

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *

*