Odsetki 2016. Wysokość odsetek od dnia 1 stycznia 2016r. Wysokość odsetek do dnia 31 grudnia 2015r.

Odsetki 2016 – ustawowe, umowne, za opóźnienie oraz za opóźnienie w transakcjach handlowych. Odsetki w 2015r. i odsetki w 2016r.

Odsetki 2016

Wysokość na dzień 1 stycznia 2016r.

Podstawa prawna

USTAWOWE (kapitałowe)

5 %

art. 359 §2 KC

Jeżeli wysokość odsetek nie jest w inny sposób określona, należą się odsetki ustawowe w wysokości równej sumie stopy referencyjnej Narodowego Banku Polskiego i 3,5 punktów procentowych.

MAKSYMALNE wynikające z czynności prawnej

10 %

art. 359 §2¹ KC

Maksymalna wysokość odsetek wynikających z czynności prawnej nie może w stosunku rocznym przekraczać dwukrotności wysokości odsetek ustawowych (odsetki maksymalne).

USTAWOWE ZA OPÓŹNIENIE

7 %

art. 481 §2 KC

Jeżeli stopa odsetek za opóźnienie nie była oznaczona, należą się odsetki ustawowe za opóźnienie w wysokości równej sumie stopy referencyjnej Narodowego Banku Polskiego i 5,5 punktów procentowych. Jednakże gdy wierzytelność jest oprocentowana według stopy wyższej, wierzyciel może żądać odsetek za opóźnienie według tej wyższej stopy.

MAKSYMALNE UMOWNE ZA OPÓŹNIENIE

14 %

art. 481 2¹ KC

Maksymalna wysokość odsetek za opóźnienie nie może w stosunku rocznym przekraczać dwukrotności wysokości odsetek ustawowych za opóźnienie (odsetki maksymalne za opóźnienie).

USTAWOWE ZA OPÓŹNIENIE W TRANSAKCJACH HANDLOWYCH

9,5 %

art. 7 ustawy z dnia 8 marca 2013 r. o terminach zapłaty w transakcjach handlowych

Odsetki 2015

Wysokość na dzień 31 grudnia 2015r.

Podstawa prawna

USTAWOWE (kapitałowe)

8,00%

Art. 359 §2 i §3 KC

§ 2. Jeżeli wysokość odsetek nie jest w inny sposób określona, należą się odsetki ustawowe.

§ 3. Rada Ministrów określa, w drodze rozporządzenia, wysokość odsetek ustawowych, kierując się koniecznością zapewnienia dyscypliny płatniczej i sprawnego przeprowadzania rozliczeń pieniężnych, biorąc pod uwagę wysokość rynkowych stóp procentowych oraz stóp procentowych Narodowego Banku Polskiego.

MAKSYMALNE wynikające z czynności prawnej

10 %

art. 359 §2¹ KC

Maksymalna wysokość odsetek wynikających z czynności prawnej nie może w stosunku rocznym przekraczać czterokrotności wysokości stopy kredytu lombardowego Narodowego Banku Polskiego (odsetki maksymalne).

USTAWOWE ZA OPÓŹNIENIE

8,00%

art. 481 KC

§ 1. Jeżeli dłużnik opóźnia się ze spełnieniem świadczenia pieniężnego, wierzyciel może żądać odsetek za czas opóźnienia, chociażby nie poniósł żadnej szkody i chociażby opóźnienie było następstwem okoliczności, za które dłużnik odpowiedzialności nie ponosi.

§ 2. Jeżeli stopa odsetek za opóźnienie nie była z góry oznaczona, należą się odsetki ustawowe. Jednakże gdy wierzytelność jest oprocentowana według stopy wyższej niż stopa ustawowa, wierzyciel może żądać odsetek za opóźnienie według tej wyższej stopy.

MAKSYMALNE UMOWNE ZA OPÓŹNIENIE

10,00%

art. 481 KC

§ 2. Jeżeli stopa odsetek za opóźnienie nie była z góry oznaczona, należą się odsetki ustawowe. Jednakże gdy wierzytelność jest oprocentowana według stopy wyższej niż stopa ustawowa, wierzyciel może żądać odsetek za opóźnienie według tej wyższej stopy.

art. 359 §2¹ KC

Maksymalna wysokość odsetek wynikających z czynności prawnej nie może w stosunku rocznym przekraczać czterokrotności wysokości stopy kredytu lombardowego Narodowego Banku Polskiego (odsetki maksymalne)

USTAWOWE ZA OPÓŹNIENIE W TRANSAKCJACH HANDLOWYCH

8 %

art. 7 ustawy z dnia 8 marca 2013 r. o terminach zapłaty w transakcjach handlowych

Stopa referencyjna NBP

Do ustalenia wysokości odsetek ustawowych za opóźnienie w transakcjach handlowych stosuje się stopę referencyjną Narodowego Banku Polskiego obowiązującą w dniu:

1) 1 stycznia – do odsetek należnych za okres od dnia 1 stycznia do dnia 30 czerwca;

2) 1 lipca – do odsetek należnych za okres od dnia 1 lipca do dnia 31 grudnia.

Podstawa prawna: art. 11b ustawy z dnia 8 marca 2013r. o terminach zapłaty w transakcjach handlowych1) ,2).
Podstawowe stopy procentowe NBP

Stopa procentowa

Oprocentowanie

Obowiązuje
od dnia

Stopa referencyjna 1)

1,50%

5.03.2015

Stopa lombardowa

2,50%

5.03.2015

Stopa depozytowa

0,50%

5.03.2015

Stopa redyskonta weksli

1,75%

5.03.2015

1) rentowność 7-dniowych bonów pieniężnych

Źródło: http://www.nbp.pl/home.aspx?f=/dzienne/stopy.htm

Tutaj ściągniesz tabele z odsetkami. Dostępna również w folderze publikacje.

— Przydatne linki do liczenia odsetek:

Kalkulator odsetek ustawowych za opóźnienie

Kalkulator odsetek za opóźnienie w transakcjach handlowych

Kalkulator odsetkowy 1

Kalkulator odsetkowy 2

Kalkulator odsetek

2731c27ef5b541ce24462b08290b802e

Źródło zdjęcia

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *

*