Prawo upadłościowe

   Z dniem 1 stycznia 2016r. weszły w życie zmiany w prawie upadłościowym wprowadzone ustawą z dnia 15 maja 2015r. prawo restrukturyzacyjne. Upadłość konsumencka (dzięki nowelizacji, która weszła w życie 31 grudnia 2014r.) działa dzięki czemu stała się prawem a nie przywilejem dla niewypłacalnych konsumentów. Wraz z nowym rokiem nadeszły zmiany w prawie upadłościowym. Na szczęście nowela przepisów nie była zbyt istotna i w gruncie rzeczy zmian nie było dużo.

Jakie zmiany w prawie upadłościowym od 1 stycznia 2016r.?

Wyciąg wybranych przepisów z ustawy z dnia 15 maja 2015r. prawo restrukturyzacyjne nowelizującej ustawę prawo upadłościowe.

Tytuł ustawy prawo upadłościowe i naprawcze otrzymuje nowe brzmienie: „Prawo upadłościowe”

Rzetelny dłużnik zawsze powinien mieć możliwość ogłoszenia upadłości konsumenckiej

Postępowanie uregulowane ustawą wobec osób fizycznych, o których mowa w art. 5, należy prowadzić również tak, aby rzetelny dłużnik uzyskał możliwość oddłużenia.”

Rozszerzył się krąg podmiotów legitymowanych do złożenia wniosku o ogłoszenie upadłości konsumenckiej. Do 31 grudnia 2015r. prawo do zainicjowania postępowania upadłościowego miał tylko niewypłacalny dłużnik. Od 1 stycznia 2016r. uprawnionym do złożenia wniosku o upadłość konsumencką jest również wierzyciel.

Wniosek o ogłoszenie upadłości może zgłosić dłużnik lub każdy z jego wierzycieli osobistych.”

Wierzyciel może złożyć wniosek o ogłoszenie upadłości osoby fizycznej, która była przedsiębiorcą, także po zaprzestaniu prowadzenia przez nią działalności gospodarczej, jeżeli od dnia wykreślenia z właściwego rejestru nie upłynął rok. Postępowanie toczy się według przepisów tytułu V części trzeciej.”

Wierzyciel może złożyć wniosek o ogłoszenie upadłości osoby fizycznej, która faktycznie prowadziła działalność gospodarczą, nawet wówczas gdy nie dopełniła obowiązku jej zgłoszenia we właściwym rejestrze, jeżeli od dnia zaprzestania prowadzenia działalności nie upłynął rok. Postępowanie toczy się według przepisów tytułu V części trzeciej.

Pierwszeństwo restrukturyzacji nad upadłością

Nie można ogłosić upadłości przedsiębiorcy w okresie od otwarcia postępowania restrukturyzacyjnego do jego zakończenia lub prawomocnego umorzenia.

W przypadku złożenia wniosku o ogłoszenie upadłości i wniosku restrukturyzacyjnego, w pierwszej kolejności rozpoznaje się wniosek restrukturyzacyjny.”

Nowa definicja niewypłacalności

Dłużnik jest niewypłacalny, jeżeli utracił zdolność do wykonywania swoich wymagalnych zobowiązań pieniężnych.

Domniemywa się, że dłużnik utracił zdolność do wykonywania swoich wymagalnych zobowiązań pieniężnych, jeżeli opóźnienie w wykonaniu zobowiązań pieniężnych przekracza trzy miesiące.”

Sporny charakter wierzytelności podstawą do oddalenia wniosku o ogłoszenie upadłości

Sąd oddali wniosek o ogłoszenie upadłości złożony przez wierzyciela, jeżeli dłużnik wykaże, że wierzytelność ma w całości charakter sporny, a spór zaistniał między stronami przed złożeniem wniosku o ogłoszenie upadłości.”

Definicja głównego ośrodka podstawowej działalności dłużnika

Sprawy o ogłoszenie upadłości rozpoznaje sąd właściwy dla głównego ośrodka podstawowej działalności dłużnika.

Głównym ośrodkiem podstawowej działalności jest miejsce, w którym dłużnik regularnie zarządza swoją działalnością o charakterze ekonomicznym i które jako takie jest rozpoznawalne dla osób trzecich.”

Zmiana terminu w czasie którego przedsiębiorca obowiązany jest do złożenia wniosku o ogłoszenie upadłości.

Dłużnik jest obowiązany, nie później niż w terminie trzydziestu dni od dnia, w którym wystąpiła podstawa do ogłoszenia upadłości, zgłosić w sądzie wniosek o ogłoszenie upadłości.”

Wniosek o ogłoszenie upadłości konsumenckiej tylko na formularzu

Wniosek składa się na formularzu.

Minister Sprawiedliwości określi, w drodze rozporządzenia, wzory formularzy wniosku o ogłoszenie upadłości, mając na uwadze podmiot, który składa wniosek, oraz zakres informacji, których umieszczenie we wniosku jest niezbędne.”

TUTAJ znajdziesz wzór wniosku dłużnika o ogłoszenie upadłości konsumenckiej osoby fizycznej nieprowadzącej działalności gospodarczej. Jeżeli jesteś wierzycielem skorzystaj z wzoru wniosku wierzyciela o ogłoszenie upadłości konsumenckiej osoby fizycznej nieprowadzącej działalności gospodarczej, który dostępny jest TUTAJ.

Image courtesy of surasakiStock at FreeDigitalPhotos.net

Zapraszam Cię do lektury i częstego odwiedzania mojego bloga.

Jeżeli chciałbyś mnie o coś zapytać, wszystkie dane kontaktowe znajdziesz w zakładce Kontakt.

Zapraszam Cię do śledzenia mojego bloga na social media.

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *

*