#1. Kiedy przedsiębiorca może żądać rekompensaty będącej równowartością 40 euro ?

   Przepisy umożliwiające naliczanie rekompensaty będącej równowartością 40 euro obowiązują ponad 2 lata, a mimo to nie każdy wierzyciel będący przedsiębiorcą zdaje sobie sprawę z ich istnienia.

Brak terminowej zapłaty nie może być traktowany jak darmowy kredyt

   Niektórzy kontrahenci nauczyli się przyjmować dostawę towaru czy wykonaną usługę płacąc po terminie traktując terminową zapłatę jako darmowy kredyt. Przepisy ustawy z dnia 8 marca 2013r. o terminach zapłaty w transakcjach handlowych, tj. art. 10 ustawy jest narzędziem służącym zaprzestaniu takim praktykom.

Art. 10. 1. Wierzycielowi, od dnia nabycia uprawnienia do odsetek, o którym mowa w art. 7 ust. 1 lub art. 8 ust. 1, bez wezwania, przysługuje od dłużnika z tytułu rekompensaty za koszty odzyskiwania należności równowartość kwoty 40 euro przeliczonych na złote według średniego kursu euro ogłoszonego przez Narodowy Bank Polski ostatniego dnia roboczego miesiąca poprzedzającego miesiąc, w którym świadczenie pieniężne stało się wymagalne.

2. W przypadku gdy koszty odzyskiwania należności poniesione z tytułu opóźnień w zapłacie w transakcji handlowej przekroczą kwotę, o której mowa w ust. 1, wierzycielowi przysługuje zwrot tych kosztów, w tym kosztów postępowania sądowego, pomniejszonych o tę kwotę.

   Rekompensata będąca równowartością 40 euro przysługuje bez wezwania w sytuacji, gdy zarówno Ty, jak i Twój kontrahent jesteście przedsiębiorcami lub wykonującymi wolny zawód. Ryczałtowa rekompensata należy się od dnia nabycia uprawnień do odsetek ( co do zasady od bezskutecznego upływu dnia określonego w umowie lub w wezwaniu). Rekompensata będącą równowartością 40 euro stanowi zwrot kosztów poniesionych przez wierzyciela przy odzyskiwaniu należności od dłużnika.

    Warto podkreślić, iż wypłata rekompensaty nie może być uzależniana od konieczności wykazania przez wierzyciela poniesionych kosztów na odzyskiwanie należności, o czym orzekł Sąd Najwyższy w sprawie o sygn. akt III CZP 94/15.

   Rekompensata będąca równowartością 40 euro należy się wierzycielowi od dnia, w którym wierzyciel nabył prawo do naliczania odsetek.

A jak to wygląda w praktyce?

    Przyjmijmy następującą sytuację. Pani Anna Kowalska prowadząca jednoosobową działalność gospodarczą pod firmą Anna Kowalska Księgarnia Internetowa sprzedała Panu Adamowi Nowakowi i Marcinowi Praworządnemu, wspólnikom spółki cywilnej artykuły biurowe na łączną kwotę 2500 zł z terminem płatności 7 dni roboczych, wystawiając z tego tytułu fVAT nr 23/12/2015. Od kiedy Pani Anna może naliczać odsetki oraz rekompensatę w równowartości kwoty 40 euro? Faktura nr 23/12/2015 stała się wymagalna w dniu 2 grudnia 2015r. i od tego dnia Pani Anna może naliczać odsetki za opóźnienie oraz przysługuje jej stała rekompensata będąca równowartością kwoty 40 euro.

    A co w przypadku, gdy dłużnik będący przedsiębiorcą zalega z zapłatą kilku faktur? W jaki sposób liczymy rekompensatę 40 euro od kilku faktur? W sytuacji, gdy Twój kontrahent opóźnia się z płatnością kilku faktur wówczas rekompensata będąca równowartością kwoty 40 euro należy się od każdej faktury. W podanym przykładzie będzie to iloczyn kwoty będącej równowartością 40 euro oraz ilości niezapłaconych fVAT (40×6). Rekompensata przysługuje w złotówkach, a kurs euro do przeliczenia kwoty rekompensaty to kurs ogłoszony przez NBP ostatniego dnia roboczego miesiąca poprzedzającego miesiąc, w którym świadczenie pieniężne stało się wymagalne. Zgodnie z powyższym przykładem Pani Anna powinna obliczyć rekompensatę będącą równowartością kwoty 40 euro na dzień 31 listopada 2015r., czyli 40 euro x 4,2639 zł = 170,55 zł.

455de71d7927855d619561fdc906e6b3

Źródło zdjęcia

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *

*