#2. W jaki sposób rozliczana jest rekompensata będąca równowartością kwoty 40 euro w sytuacji, gdy wydano nakaz zapłaty ?

Zgodnie z treścią art. 10 ust. 2ustawy z dnia 8 marca 2013r. o terminach zapłaty w transakcjach handlowych, zgodnie z którym w przypadku gdy koszty odzyskiwania należności poniesione z tytułu opóźnień w zapłacie w transakcji handlowej przekroczą kwotę, o której mowa w ust. 1, wierzycielowi przysługuje zwrot tych kosztów, w tym kosztów postępowania sądowego, pomniejszonych o tę kwotę.

   Natomiast w treści art. 6 Dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady 2011/7/UE z dnia 16 lutego 2011r. w sprawie zwalczania opóźnień w płatnościach w transakcjach handlowych czytamy:

1. Państwa członkowskie zapewniają, aby wierzyciel był uprawniony do uzyskania od dłużnika co najmniej stałej kwoty 40 EUR w przypadku gdy odsetki za opóźnienia w płatnościach stają się wymagalne w ramach transakcji handlowych zgodnie z art. 3 lub 4.

2. Państwa członkowskie zapewniają, aby stała kwota, o której mowa w ust. 1, była płacona bez konieczności przypomnienia jako rekompensata za koszty odzyskiwania należności poniesione przez wierzyciela.

3. Oprócz stałej kwoty, o której mowa w ust. 1, wierzyciel jest uprawniony do uzyskania od dłużnika rozsądnej rekompensaty za wszelkie koszty odzyskiwania należności przekraczające tę stałą kwotę, poniesione z powodu opóźnień w płatnościach dłużnika. Mogłoby to obejmować koszty poniesione między innymi w związku ze skorzystaniem z usług prawnika lub firmy windykacyjnej.

    Gdyby wierzyciel nie wniósł sprawy do sądu wówczas tytułem opóźnienia za dostawę towaru czy dostarczoną usługę dłużnik musiałby zapłacić rekompensatę w równowartości 40 euro. Praktyka sądowa wychodzi naprzeciw interesom wierzyciela, gdyż rekompensata traktowana jest odrębnie od kosztów postępowania sądowego, w tym kosztów zastępstwa procesowego.Zatem oprócz kwoty 40 euro będącej równowartością rekompensaty zasądzane są odrębnie koszty postępowania sądowego, w tym koszty adwokata czy radcy prawnego.

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *

*