Likwidacja Bankowego Tytułu Egzekucyjnego (BTE)

   Bankowy Tytuł Egzekucyjny, zwany potocznie BTE na mocy ustawy z dnia 12 listopada 2015r. o zmianie ustawy – Prawo bankowe oraz niektórych innych ustaw, która weszła w życie z dniem 27 listopada 2015r. przestał obowiązywać dzięki uchyleniu art. 96-98 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997r. prawo bankowe.

   Likwidacja bankowego tytułu egzekucyjnego spowodowała utratę uprzywilejowanej pozycji banku na rynku w stosunku do innych wierzycieli. Banki dzięki bankowemu tytułowi egzekucyjnemu posiadły absurdalne uprawnienia. Bankowy Tytuł Egzekucyjny to jednostronny dokument, którym mogły się posługiwać jedynie banki. Na podstawie oświadczenia złożonego przez Klienta banku (np. celem podpisania umowy kredytowej czy otwarcia rachunku) bank mógł wystawić BTE i rozpocząć windykację należności. Banki same decydowały o istnieniu zobowiązania, a także jego wysokości.

   Przepisami o bankowym tytule egzekucyjnym (art. 96-98 prawa bankowego) zajmował się Trybunał Konstytucyjny, w sprawie P 45/12. W wyroku TK z dnia 14 kwietnia 2015r. orzeczono, iż Art. 96 ust. 1 i art. 97 ust. 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. – Prawo bankowe (Dz. U. z 2015 r. poz. 128) są niezgodne z art. 32 ust. 1 Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej. Przepisy te z dniem 1 sierpnia 2016r. tracą moc.

   Trybunał Konstytucyjny uzasadniając przedmiotowy wyrok wskazał, że prawo do wystawiania BTE jest przywilejem banków, naruszającym zasadę równego traktowania (art. 32 ust. 1 konstytucji) w trzech aspektach. A mianowicie w relacji między bankiem a jego klientem, w relacjach między bankami jako wierzycielami a pozostałymi podmiotami będącymi wierzycielami oraz w relacjach między dłużnikami banków i dłużnikami innych podmiotów.

   Trybunał Konstytucyjny uznał, że bank i jego klient mają wspólną cechę istotną – są stronami prywatnoprawnego stosunku zobowiązaniowego, który jest oparty na zasadzie prawnej (formalnej) równości i autonomii woli stron. Powinny mieć więc równe, co do zasady, możliwości obrony swych praw i interesów wynikających z zawartej umowy. Tymczasem bank sam wydaje tytuł egzekucyjny, zastępujący orzeczenie sądu, z pominięciem merytorycznego rozpoznania sprawy, w czasie którego klient mógłby podnieść merytoryczne zarzuty. Klient może bronić się przed BTE tylko wytaczając powództwo przeciwegzekucyjne (art. 840 k.p.c.), ponosząc w związku z tym pełną opłatę stosunkową (5 % od wartości roszczenia) i cały ciężar dowodzenia – w warunkach prowadzenia przeciwko niemu egzekucji wiążącej się z zajęciem majątku.

Zapraszam Cię do lektury i częstego odwiedzania mojego bloga.

Jeżeli chciałbyś mnie o coś zapytać, wszystkie dane kontaktowe znajdziesz w zakładce Kontakt.

Image courtesy of graur codrin to FreeDigitalPhotos.net

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *

*