Cztery nowe procedury restrukturyzacyjne

Od 1 stycznia 2016r. obowiązywać będą cztery rodzaje postępowań restrukturyzacyjnych dzięki którym przedsiębiorca sprawniej i szybciej zawrze układ z wierzycielami, a w konsekwencji uniknie likwidacji przedsiębiorca.

Postępowania restrukturyzacyjne mają na celu uniknięcie upadłości dłużnika dzięki możliwości restrukturyzacji (odnowienia) przedsiębiorstwa w drodze zawarcia układu z wierzycielami. W przypadku postępowania sanacyjnego – będącego najbardziej nowatorskim rozwiązaniem, przeprowadzana jest bardzo głęboka restrukturyzacja, przy jednoczesnym zabezpieczeniu słusznych praw wierzycieli.

Cztery rodzaje postępowań restrukturyzacyjnych:
1. Postępowanie o zatwierdzenie układu;
2. Przyspieszone postępowanie układowe;
3. Postępowanie układowe;
4. Postępowanie sanacyjne.

Postępowanie o zatwierdzenie układu

Umowa o nadzór nad przebiegiem postępowania między dłużnikiem a osobą fizyczną, która posiada pełną zdolność do czynności prawnych i licencję doradcy restrukturyzacyjnego, która pełni funkcję nadzorcy układu rozpoczyna postępowanie o zatwierdzenie układu. W trakcie postępowania o zatwierdzenie układu składany jest wniosek o zatwierdzenie układu, a w razie pozytywnego rozstrzygnięcia wydawane jest postanowienie w przedmiocie zatwierdzenia układu. Postępowanie o zatwierdzenie układu kończy się uprawomocnieniem postanowienia w przedmiocie zatwierdzenia układu. Do tego czasu nadzorca układu wykonuje uprawnienia nadzorcy sądowego.


Przyspieszone postępowanie układowe

Przyspieszone postępowanie układowe, podobnie jak postępowanie układowe czy postępowanie sanacyjne inicjowane jest wnioskiem o otwarcie przyspieszonego postępowania układowego oraz oświadczeniami o prawdziwości danych. Wymogi formalne wniosku określone są w przepisach prawa restrukturyzacyjnego. Wniosek rozpoznawany jest w terminie tygodnia od dnia jego złożenia – wyłącznie na podstawie dokumentów dołączonych do wniosku. Przyspieszone postępowanie układowe kończy się uprawomocnieniem się postanowienia o zatwierdzeniu lub odmowie zatwierdzenia układu albo umorzeniem postępowania.

Postępowanie układowe

Po złożeniu wniosku o otwarcie postępowania układowego jest on rozpoznawany w terminie dwóch tygodni od dnia złożenia wniosku. W sytuacji, gdy istnieje konieczność przeprowadzenia rozprawy wówczas termin ten wynosi sześć tygodni. Rozpoznanie wniosku rodzi możliwość przeprowadzenia postępowania zabezpieczającego. Po wydaniu postanowienia o otwarciu postępowania układowego następuje etap właściwego postępowania restrukturyzacyjnego, w trakcie którego sporządzany jest spis wierzytelności, uczestnicy postępowania mogą złożyć sprzeciw do spisu wierzytelności, sędzia-komisarz niezwłocznie po złożeniu planu restrukturyzacyjnego oraz zatwierdzeniu spisu wierzytelności wyznacza termin zgromadzenia wierzycieli celem głosowania za układem – układ zatwierdza sąd.

Postępowanie sanacyjne

Postępowanie sanacyjne inicjowane jest złożeniem wniosku o otwarcie postępowania sanacyjnego. Po pozytywnym rozpoznaniu wniosku wydawane jest postanowienie o otwarciu postępowania sanacyjnego. Z dniem otwarcia postępowania sanacyjnego mienie służące prowadzeniu przedsiębiorstwa oraz mienie należące do dłużnika stają się masą sanacyjną. Postępowanie sanacyjne daje możliwości dłużnikowi, które do niedawna były uprawnieniami syndyka – wypowiedzenie niekorzystnych umów, stosunki pracy, sprzedaż zbędnego mienia.

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *

*