Częste pytania: Czy konsument będący dłużnikiem ma obowiązek złożenia wniosku o ogłoszenie upadłości konsumenckiej?

   Upadłość konsumencka to prawo a nie przywilej dla dłużnika będącego konsumentem. Odmiennie przepisy kształtują pozycję przedsiębiorcy, zgodnie z którymi dłużnik-przedsiębiorca jest obowiązany, nie później niż w terminie dwóch tygodni, od dnia w którym nastąpiła podstawa do ogłoszenia upadłości, zgłosić w sądzie wniosek o ogłoszenie upadłości. Konsekwencją braku obowiązku złożenia wniosku o ogłoszenie upadłości konsumenckiej jest brak możliwości nałożenia na osobę fizyczną nieprowadzącą działalności gospodarczej (konsumenta) odpowiedzialności za szkodę wyrządzoną wskutek niezłożenia wniosku w terminie, a którą obarczony może być dłużnik-przedsiębiorca.

   Dzięki ostatniej nowelizacji przepisów (31/12-2014), które weszły w życie – zniesiono barierę w zakresie dostępności upadłości konsumenckiej bowiem jeszcze nie tak dawno był to przywilej  dostępny dla nielicznych, którzy sprostali wymogom ustawy. Dziś upadłość konsumencka jest prawem dłużnika, będącego jednocześnie osobom fizyczną nieprowadzącą działalności gospodarczej. Idąc dalej ustawodawca wyłączył stosowanie art. 25 ustawy z dnia 28 lutego 2003r. Prawo upadłościowe i naprawcze. Przepis ten nakłada na dłużnika-przedsiębiorcę obowiązek złożenia na piśmie oświadczenia co do prawdziwości danych zawartych we wniosku o ogłoszenie upadłości. O różnicach między upadłością konsumencką a upadłością przedsiębiorcy możesz więcej poczytać tutaj.

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *

*