Czy dłużnik odpowiada za prawdziwość danych zawartych we wniosku o ogłoszenie upadłości konsumenckiej?

www.prawo-upadlosciowe.pl

Zgodnie z treścią art. 491² ust. 1 ustawy z dnia 28 lutego 2003r. Prawo upadłościowe i naprawcze w konsumenckim postępowaniu upadłościowym nie stosujemy przepisów art. 25 powołanej ustawy.

Co to oznacza dla konsumenta ?

Z treści przepisu art. 25 wynika obowiązek złożenia oświadczenia na piśmie co do prawdziwości danych zawartych we wniosku. W sytuacji zaś, gdy oświadczenie nie jest zgodne z prawdą, dłużnik ponosi odpowiedzialność odszkodowawczą za wyrządzoną szkodę.

Zgodnie zaś z treści przepisu Art. 4914. ust. 4 ustawy z dnia 28 lutego 2003r. Prawo upadłościowe i naprawcze:

Sąd oddala wniosek o ogłoszenie upadłości, jeżeli dane podane przez dłużnika we wniosku są niezgodne z prawdą lub niezupełne, chyba że niezgodność lub niezupełność nie są istotne lub przeprowadzenie postępowania jest uzasadnione względami słuszności lub względami humanitarnymi.

Podsumowując stwierdzić należy, iż mimo braku odpowiedzialności odszkodowawczej (z uwagi na wyłączenie zastosowania art.25 p.u.n.) za podanie nieprawdziwych danych czy też zatajania informacji we wniosku o ogłoszenie upadłości konsumenckiej konsekwencja takich działań jest dotkliwa dla dłużnika. Dłużnik traci bowiem możliwość skorzystania z szansy oddłużenia, o ile nie zachodzą podstawy przeprowadzenia postępowania mimo niezupełności czy niezgodności z prawdą.

W konsekwencji zaś umorzenia postępowania upadłościowego z innych przyczyn niż na wniosek dłużnika kolejny wniosek o ogłoszenie upadłości zgłoszony w okresie 10 lat może zostać oddalony, jeżeli względy słuszności lub względy humanitarne nie przemawiają za przeprowadzeniem postępowania upadłościowego.

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *

*