Kiedy były przedsiębiorca uzyskuje prawo do ogłoszenia upadłości konsumenckiej?

www.prawo-upadlosciowe.pl

W obecnym stanie prawnym były przedsiębiorca, czyli osoba która została wykreślona z właściwego rejestru a od tego czasu upłynął okres 1 roku może starać się o ogłoszenie upadłości konsumenckiej.

W tym miejscu warto jednak wskazać, że1

Zarówno postępowanie upadłościowe prowadzone wobec konsumenta, który nigdy nie prowadził działalności gospodarczej, jak i byłego przedsiębiorcy nigdy nie przebiega z automatu. Sąd musi bowiem zbadać czy nie istnieje po stronie dłużnika choćby jedna z przesłanek, która wykluczałaby ogłoszenie upadłości konsumenckiej.

W kontekście niniejszego wpisu warto nieco szerzej przeanalizować przesłankę, która może być przyczyną do oddalenia wniosku o ogłoszenie upadłości konsumenckiej.

11

Osoba fizyczna prowadząca jednoosobową działalność gospodarczą tak, jak inni przedsiębiorcy obowiązana jest złożyć we właściwym terminie wniosek o upadłość przedsiębiorcy jeżeli stała się niewypłacalna. Powyższa przesłanka ma charakter czasowy, zatem brany jest pod uwagę 10-letni okres przed dniem złożenia wniosku o ogłoszenie upadłości konsumenckiej. Należy pamiętać, iż obojętne jest z prawnego punktu widzenia pochodzenie zadłużenia, jeżeli mamy do czynienia z przedsiębiorcą. Mówiąc prościej niezależnie czy długi zostały zaciągnięte w ramach prowadzonej działalności gospodarczej czy prywatnie przez osobę prowadzącą działalność gospodarczą decyduje wyłącznie wpis do właściwego rejestru.

Przykład: Dłużnik powinien ogłosić upadłość jako przedsiębiorca w sytuacji, gdy posiada wyłącznie kredyty czy pożyczki których nie jest w stanie spłacać, które zaciągnął prywatnie a równolegle brak jest zobowiązań na firmę. Jak wstępnie widać z tego przykładu źródło zobowiązania, z którego dłużnik nie jest w stanie się wywiązać nie ma znaczenia.

Przy konsumenckiej zdolności upadłościowej brany będzie pod uwagę status byłego przedsiębiorcy, czyli data jego wykreślenia z odpowiedniego rejestru oraz czy dłużnik miał obowiązek zgłosić upadłość jako przedsiębiorca.

Były przedsiębiorca może skorzystać z prawa do ogłoszenia upadłości konsumenckiej w sytuacji, gdy od daty wykreślenia z właściwego rejestru upłynął rok.

ceidg2

Kiedy sąd ogłosi upadłość konsumencką wobec byłego przedsiębiorcy pomimo zaistnienia negatywnej przesłanki będącej podstawą do oddalenia wniosku o ogłoszenie upadłości konsumenckiej?

Pomimo zaistnienia negatywnej przesłanki będącej podstawą do ogłoszenia upadłości konsumenckiej sąd może ogłosić upadłość wobec byłego przedsiębiorcy, gdy przeprowadzenie postępowania uzasadnione jest zasadami współżycia społecznego, w szczególności względami humanitarnymi.

Były przedsiębiorca powinien na etapie sporządzania wniosku o ogłoszenie upadłości konsumenckiej zadbać o to aby wykazać, że pomimo zaniechania złożenia wniosku o ogłoszenie upadłości jako przedsiębiorca zasady słuszności i względy humanitarne przemawiają za ogłoszeniem upadłości konsumenckiej. Z drugiej strony sąd powinien dokonać ich wykładni odnosząc je do realiów konkretnego wniosku.

Zakaz

Sąd na etapie badania wniosku o ogłoszenie upadłości konsumenckiej weryfikuje moralność płatniczą byłego przedsiębiorcy. Jeżeli zatem z treści wniosku wynikać będzie, iż jedynym zawinieniem dłużnika było złożenie wniosku po terminie a swoim zachowaniem nie generował kolejnych zobowiązań ponadto próbował restrukturyzować swoje długi wobec wierzycieli wówczas istnieje szansa, że wniosek zostanie uwzględniony w oparciu o zasady słuszności.

Podstawą do uznania, iż moralność płatnicza byłego przedsiębiorcy jest wysoka mogą świadczyć następujące okoliczności:

Były przedsiębiorca stał się niewypłacalny na skutek okoliczności związanych ze swoimi kontrahentami biznesowymi, np. niewywiązywanie się w terminie z zobowiązań, upadłość kontrahenta;

Negocjacje z wierzycielami w celu restrukturyzacji zadłużenia;

Zawieranie ugód z wierzycielami a tym samym ochrona wierzycieli przed zmniejszeniem zobowiązania w razie dokonania cesji wierzytelności na inne podmioty;

Podejmowanie działań aby nie doprowadzić do przymusowej sprzedaży a w konsekwencji obniżenia wartości posiadanego mienia;

▶  Restrukturyzacja zadłużenia i niegenerowanie kolejnych zadłużeń.

18 myśli nt. „Kiedy były przedsiębiorca uzyskuje prawo do ogłoszenia upadłości konsumenckiej?

 1. Dziękuje za ciekawy artykuł. Właśnie rozważam ogłoszenie upadłości bo mam złą kondycję finansową a samą działalność zamknąłem około 4 lata temu. Będę tu na pewno często zaglądać. Pozdrawiam! Jacek

  • Zachęcam w takim razie do częstych wizyt. Mam nadzieję, że wiedza zawarta na blogu okaże się dla Pana pomocna. Z pozdrowieniami.

 2. Witam. Mam zawieszona dzialalnosc od ok 3 lat. Teraz mam zamiar ja calkowicie zamknac i czy w moim przypadku tez jeszcze musze czekac rok czy zawieszenie tez sie zalicza do tego okresu „karencji”

 3. Witam serdecznie.

  Mam pytanie. Jaka jest możliwość złożenia wniosku o ogłoszenie upadłości konsumenckiej jeżeli ja prowadzę działalność gospodarczą a moja żona nie pracuje. Czy zatem zamiast mnie to Ona może złożyć taki wniosek ? Ważne jest to, że mamy wspólny kredyt hipoteczny, którego głównym kredytobiorcą jestem ja. Nie posiadamy rozdzielności majątkowej.

  Pozdrawiam

  • Panie Marku,
   Na wstępie dziękuję za zainteresowanie i pozostawienie komentarza z zapytaniem.

   O tzw.konsumenckiej zdolności upadłościowej decyduje z jednej strony data wykreślenia działalności z właściwego rejestru, choć w przypadku byłych przedsiębiorców badana jest również przesłanka, o której mowa w treści art. 491 (4) ust. 2 pkt.3 ustawy z dnia 28 lutego 2003r. prawo upadłościowe i naprawcze. W sytuacji, gdy była to jednoosobowa działalność gospodarcza właściwym rejestrem będzie CENTRALNA EWIDENCJA I INFORMACJA O DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ https://prod.ceidg.gov.pl/ceidg/ceidg.public.ui/search.aspx Od daty wykreślenia z rejestru musi upłynąć rok. Jednakże w sytuacji, gdy dłużnik jest równocześnie byłym przedsiębiorcą sąd będzie badał czy dłużnik w okresie prowadzenia ówczesnej działalności winien zgłosić wniosek jako przedsiębiorca. Przesłanki wskazane w treści art. 491 (4) ust. 2 pkt.3 ustawy z dnia 28 lutego 2003r. prawo upadłościowe i naprawcze skutkują oddaleniem wniosku o ogłoszenie upadłości chyba, że przeprowadzenie postępowania jest uzasadnione zasadami humanitaryzmu, czy względami słuszności.

   Wniosek o ogłoszenie upadłości konsumenckiej może złożyć dłużnik, o ile nie wykonuje co najmniej jednego zobowiązania pieniężnego (niezależnie od tytułu zobowiązania ani jego wysokości). W sytuacji, gdy oboje z małżonków nie regulują wymagalnych zobowiązań (data płatności upłynęła bezskutecznie),np. za bieżące rachunki, umowy pożyczki, kredyty) wówczas każdy z małżonków powinien wystąpić z osobnym wnioskiem choć możliwe jest złożenie wspólnego wniosku o ogłoszenie upadłości konsumenckiej, np. w sytuacji tożsamości zobowiązań małżonków.

   Istotną okolicznością związaną z ogłoszeniem upadłości jest postawienie wymagalności również wobec wszystkich zobowiązań zatem również tych, które do czasu ogłoszenia upadłości spłacane były regularnie przez dłużnika, np. kredyt czy pożyczka.

   Z pozdrowieniami,
   PS/

 4. Pani Mecenas!
  Proszę mi podpowiedzieć, ponieważ mam już przygotowany „Wniosek…” do Sądu i nie wiem, czy mogę go wysłać, czy czekać do upływu 1go roku?
  Czy były przedsiębiorca (1-osobowej działalności gospod.), wyrejestrowanej w dn. 28 maja 2015 r. może złożyć „Wniosek o ogłoszenie upadłości” jeszcze PRZED UPŁYWEM 1 roku od dnia wyrejestrowania działalności, jeśli z powodu ciężkiej i przewlekłej choroby przebywał nieprzerwanie w szpitalu ok. roku, gdzie został inwalidą (o znacznym stopniu niepełnosprawności), przykutym do łóżka i wózka inwalidzkiego, niezdolny do podjęcia jakiejkolwiek działaln. zarobkowej a nawet samodzielnej egzystencji? (Zasady słuszności i humanitaryzmu).
  Czy w tak wyjątkowym przypadku Sąd może uwzględnić wcześniejsze złożenie wniosku?
  (Dłużnik, chociaż znajduje się w niedostatku, spłaca systematycznie, co miesiąc (przy pomocy pełnomocnika), obniżone raty kredytów w 2-ch bankach. (Do spłaty pozostaje jeszcze kwota (ogółem), ok. 28 000,-zł).
  Od Pani opinii uzależniam termin złożenia „Wniosku” do Sądu.
  Łączę pozdrowienia i wyrazy szacunku –
  pełnomocnik Dłużnika – Barbara

  • Witam serdecznie Pani Barbaro!

   Zasady humanitaryzmu oraz względy słuszności mają zastosowanie do negatywnych przesłanek skutkujących oddaleniem wniosku o ogłoszenie upadłości wobec osoby fizycznej nieprowadzącej działalności gospodarczej. Przesłanki skutkujące oddaleniem wniosku o ogłoszenie upadłości ustawodawca zawarł w treści art. 491 (4) ustawy z dnia 28 lutego 2003r. prawo upadłościowe i naprawcze.

   Treść powołanego przepisu:

   Art. 491(4). 1. Sąd oddala wniosek o ogłoszenie upadłości, jeżeli dłużnik doprowadził do swojej niewypłacalności lub istotnie zwiększył jej stopień umyślnie lub wskutek rażącego niedbalstwa.
   2. Sąd oddala wniosek o ogłoszenie upadłości, jeżeli w okresie dziesięciu lat przed dniem zgłoszenia wniosku:
   3. 1) w stosunku do dłużnika prowadzono postępowanie upadłościowe według przepisów tytułu niniejszego, jeżeli postępowanie to zostało umorzone z innych przyczyn niż na wniosek dłużnika,
   2) ustalony dla dłużnika plan spłaty wierzycieli uchylono na podstawie przepisu art. 49120,
   3) dłużnik, mając taki obowiązek, wbrew przepisom ustawy nie zgłosił w terminie wniosku o ogłoszenie upadłości,
   4) czynność prawna dłużnika została prawomocnie uznana za dokonaną z pokrzywdzeniem wierzycieli
   chyba że przeprowadzenie postępowania jest uzasadnione względami słuszności lub względami humanitarnymi.
   3. Sąd oddala wniosek o ogłoszenie upadłości, jeżeli w okresie dziesięciu lat przed dniem zgłoszenia wniosku w stosunku do dłużnika prowadzono postępowanie upadłościowe, w którym umorzono całość lub część jego zobowiązań, chyba że do niewypłacalności dłużnika lub zwiększenia jej stopnia doszło pomimo dochowania przez dłużnika należytej staranności lub przeprowadzenie postępowania jest uzasadnione względami słuszności lub względami humanitarnymi.
   4. Sąd oddala wniosek o ogłoszenie upadłości, jeżeli dane podane przez dłużnika we wniosku są niezgodne z prawdą lub niezupełne, chyba że niezgodność lub niezupełność nie są istotne lub przeprowadzenie postępowania jest uzasadnione względami słuszności lub względami humanitarnymi.

   Zgodnie zaś z treścią art. 8 ustawy z dnia 28 lutego 2003r. Prawo upadłościowe i naprawcze

   1. Można żądać ogłoszenia upadłości osoby fizycznej, która była przedsiębiorcą, także po zaprzestaniu prowadzenia przez nią działalności gospodarczej, jeżeli od dnia wykreślenia z właściwego rejestru nie upłynął rok.
   2. 2. Przepis ust. 1 stosuje się odpowiednio do osób, które przestały być wspólnikami osobowych spółek handlowych.

   Natomiast zgodnie z treścią art. 21 ustawy z dnia 28 lutego 2003r. Prawo upadłościowe i naprawcze

   1. Dłużnik jest obowiązany, nie później niż w terminie dwóch tygodni od dnia, w którym wystąpiła podstawa do ogłoszenia upadłości, zgłosić w sądzie wniosek o ogłoszenie upadłości.

   Co wynika z powyższych przepisów w praktyce?
   Mając na uwadze treść wskazanych przepisów ( ale uwaga od stycznia 2016r. nastąpi zmiana przepisów) były przedsiębiorca prowadzący jednoosobową działalność gospodarczą będzie mógł skorzystać z tzw. upadłości konsumenckiej pomimo, iż mając taki obowiązek (art. 21), wbrew przepisom nie zgłosił w terminie wniosku o ogłoszeniu upadłości z uwagi na wyżej wskazane zasady humanitaryzmu oraz względy słuszności. Niewątpliwie bowiem ciężka i przewlekła choroba a także towarzysząca hospitalizacja uzasadniają przeprowadzenie postępowania ale zastosowanie przepisów dt. upadłości konsumenckiej możliwe będzie dopiero po upływie roku od daty wykreślenia z właściwego rejestru.

   Niestety w obecnym stanie prawnym prawa do złożenia wniosku o ogłoszenie upadłości konsumenckiej nie posiada osoba fizyczna, która prowadzi działalność gospodarczą (również faktycznie nie dopełniając obowiązku jej zgłoszenia we właściwym rejestrze). Zgodnie bowiem z treścią wskazanego art. 8 zdolność konsumencką osoba fizyczna nieprowadząca już działalności gospodarczej nabędzie, jeżeli od dnia wykreślenia z właściwego rejestru upłynie rok. W Pani sytuacji termin ten powinien być wskazany we wpisie w CEIDG, dostępny tutaj https://prod.ceidg.gov.pl/. Od tej daty należy liczyć roczny termin, o którym mowa w art. 8 ustawy z dnia 28 lutego 2003r. prawo upadłościowe i naprawcze.

   Zatem w chwili obecnej Pani mocodawca posiada zdolność upadłościową jako przedsiębiorca.
   We wskazanej przez Panią sytuacji zapewne doszłoby do oddalenia wniosku o ogłoszenie upadłości konsumenckiej z uwagi na brak legitymacji, czyli brak konsumenckiej zdolności upadłościowej.

   We wpisie wspomniała Pani ponadto o zobowiązaniach, „(Dłużnik, chociaż znajduje się w niedostatku, spłaca systematycznie, co miesiąc (przy pomocy pełnomocnika), obniżone raty kredytów w 2-ch bankach. (Do spłaty pozostaje jeszcze kwota (ogółem), ok. 28 000,-zł).” O upadłości możemy mówić w sytuacji, gdy dłużnik nie wykonuje swoich wymagalnych zobowiązań pieniężnych.

   Art. 11 ustawy z dnia 28 lutego 2003r. prawo upadłościowe i naprawcze.
   1. Dłużnika uważa się za niewypłacalnego, jeżeli nie wykonuje swoich wymagalnych zobowiązań pieniężnych.

   Zatem jeżeli Pani mocodawca posiada zobowiązania, które jednak reguluje zgodnie z ich terminem płatności niemożna uznać takiej osoby za dłużnika niewypłacalnego.

   Pozdrawiam,
   Paulina Szwarc-Ślaski.

 5. Witam
  Pani Mecenas mam pytanie odnośnie ogłoszenia upadłości konsumenckiej byłem wspólnikiem spółki cywilnej datą wykreślenia z ceidg jest 4.12.2014 moje pytanie brzmi następująco, moja niewypłacalność wynika głównie z sytuacji zdrowotnej czy istnieje szansa na ogłoszenie upadłości i chciałbym zapytać czy mogła by pani mi pomóc ze sporządzeniem wniosku

  serdecznie pozdrawiam Kamil

  • Witam serdecznie Panie Kamilu,
   Osoba fizyczna prowadząca działalność gospodarczą uzyskuje tzw. konsumencką zdolność upadłościową po upływie roku od dnia wykreślenia podmiotu z właściwego rejestru ( O ile nie było podstaw do wszczęcia upadłości przedsiębiorcy). W Pana przypadku kluczową datą wpisu jest data widniejąca w CEIDG. Sąd oceniając Pana moralność płatniczą z pewnością weźmie pod uwagę Pana sytuację zdrowotną. Czy istnieje szansa na ogłoszenie upadłości w Pana przypadku? Na to pytanie mogłabym odpowiedzieć posiadając pewien zasób informacji prawno-finansowych, powyższe zawarte w Pana komentarzu są niewystarczające aby to uczynić. Proszę o ew. o niezobowiązującą wiadomość na adres e-mail kontakt@prawo-upadlosciowe.pl. Z pozdrowieniami.

 6. Witam serdecznie.
  W dniu 30grudnia 2015 odbyła się moja sprawa o upadłość konsumencką. Sąd nie widział przesłanek co do oddalenia wniosku po za tym że prowadzę działalność.( pół roku).Wszystkie moje zadłużenia są zaciągnięte przed otworzeniem firmy. Założenie jej umożliwiło mi uzyskanie dochodu gdzie mam umowę agencyjną i dzięki temu mam na chleb. Innej pracy szukałam długo,ale wychowując samotnie dziecko niestety nie byłam zbyt dyspozycyjna dla pracodawców. Proszę mi powiedzieć, czy w takiej sytuacji mogę się odwołać od decyzji sądu? Jeżeli zamknę firmę to zostanę bez środków do życia, a i zamykając i czekając rok rosną moje długi. Nie wiem co zrobić. Bardzo proszę o pomoc. Pozdrawiam. Angela

  • Witam serdecznie,
   Pani Angelo, tzw. konsumencką zdolność upadłościową posiadają osoby fizyczne nieprowadzące działalności gospodarczej. Zgodnie z przepisami obowiązującymi do dnia 31 grudnia 2015r. osoba fizyczna, która była przedsiębiorcą mogła złożyć wniosek o ogłoszenie upadłości konsumenckiej, o ile od dnia wykreślenia z właściwego rejestru upłynął rok. Zatem zgodnie z literą prawa prowadząc działalność gospodarczą, w tym osoby które nie dopełniły obowiązku jej zgłoszenia we właściwym rejestrze posiadają zdolność do ogłoszenia upadłości jako przedsiębiorca. Światełkiem w tunelu może okazać się zapis art. 491 (4)ust. 2 in fine „chyba że przeprowadzenie postępowania jest uzasadnione zasadami współżycia społecznego, w szczególności zasadami humanitarnymi” uzasadniające przeprowadzenie postępowania pomimo wystąpienia negatywnych przesłanek.

   Z dniem 1 stycznia 2016r. zmieniły się przepisy zgodnie, z którymi dłużnik może złożyć wniosek o ogłoszenie upadłości konsumenckiej już następnego dnia od zakończenia i wyrejestrowania z odpowiedniego rejestru, np. CEIDG.
   Z pozdrowieniami!

 7. Witam serdecznie .
  Moja sytuacja jest dośc nie ciekawa..
  Miałam 20 lat i ojciec mnie namówił do otwarcia firmy (dział.jednoosobowa) ktorą to on się zajmował, Po jakims czasie zaczeły mi przychodzić wezwania do zapłaty i wtedy sie dowiedziałam że jestem już zadłuzona .. Na ostatniej inwestycji ktora trwała ok 7 miesięcy i oczywiście o on podpisał niekorzystną dla mnie umowę zadłużył mnie jeszcze w Zusie . Łącznie moje długi to ok 150 000 zł .. Próbował mnie jakoś spłacac ale teraz mi już w ogóle nie daje pieniędzy bo sam nie ma.. Czy ja mam jakieś szanse na upadłość konsumencka? Dodam że firma jest już zamknięta w tamtym roku i jakoś mnie spłacał , ja jestem w ciąży i moje dochody to ok 1200 zł więc sama nie jestem w stanie z tego wybrnąc ;(( Prosze o odpowiedz.

  • Witam serdecznie,
   Należałoby przeanalizować sytuację Pani ówczesnej działalność pod kątem ekonomiczno-prawnym, w szczególności w jakim czasie i okolicznościach pojawiła się niewypłacalność firmy. Taka wiadomość dałaby z kolei informację na temat Pani moralności płatniczej w kontekście tzw. negatywnych przesłanek, które mogłyby mieć ewentualny wpływ na dalsze losy wniosku o ogłoszenie upadłości. Z pozdrowieniami!

 8. Pani Mecenas
  Mam taką sytuacje 2 lata temu zaczęły się problemy z zapłata za VAT i ZUS brakowało na inne wierzytelności po 2 latach uregulowałem należności z kontrahentami ale zadłużenie w US powstało na ponad 60 tysięcy i w susie na ok 30 tys co w takim przypadku mozna zrobic bo teraz po utracie kilku klientów oraz upadlosci 2 głównych klientów ledwo starcza na bierząco wydatki mieszkanie kredyt hipoteczny czy tez kredyty gotówkowe
  Czy mozna ogłosić upadłość przedsiębiorcy majątku nie posiadam juz firmowego samochód sprzedany w tamtym roku na pokrycie kontrachentów nieruchomosci nie posiadałem jako firma jedynie mieszkanie w kredycie hipotecznym na 30 lat
  Z góry dziękuje za odpowiedz

  • Myślałem o rozłożeniu na raty w urzędzie skarbowym ale czy oni mogą sie zgodzić bo więcej jak 500 do 1000 zł miesięcznie nie dał bym rady

   • Panie Pawle niestety nie znam Pana sytuacji aby móc wypowiadać się co ew. można zrobić w Pana sprawie. Proszę ew. o PM na kontakt@prawo-upadlosciowe.pl celem rozwinięcia wątku. Co do zasady proszę pamiętać, iż należności wobec US czy ZUS-u nie podlegają wyłączeniu, o którym mowa w art. 491 (21) ust. 2 prawa upadłościowego – zatem ostatecznie istnieje szansa ich umorzenia w razie niewykonania zobowiązań w wyniku wykonania planu spłaty wierzycieli.

  • Panie Pawle należałoby przeanalizować kondycję Pana działalności gospodarczej pod kątem terminu 30 dni , o którym mowa w treści art. 21 prawa upadłościowego.

   Zgodnie z powołanym przepisem:

   Art. 21. 1. Dłużnik jest obowiązany, nie później niż w terminie trzydziestu dni od dnia, w którym wystąpiła podstawa do ogłoszenia upadłości, zgłosić w sądzie wniosek o ogłoszenie upadłości.

   Powyższy termin może bowiem rzutować na dalsze losy – zwłaszcza gdyby zdecydował się Pan na złożenie wniosku po zaprzestaniu prowadzenia działalności gospodarczej w kontekście przesłanki będącej podstawą do oddalenia wniosku o ogłoszenie upadłości konsumenckiej, tj. art. 491 (4) ust. 2 pkt 3 prawa upadłościowego.

   2. Sąd oddala wniosek o ogłoszenie upadłości, jeżeli w okresie dziesięciu lat przed dniem zgłoszenia wniosku:
   1) w stosunku do dłużnika prowadzono postępowanie upadłościowe według przepisów tytułu niniejszego, jeżeli postępowanie to zostało umorzone z innych przyczyn niż na wniosek dłużnika,
   2) ustalony dla dłużnika plan spłaty wierzycieli uchylono na podstawie przepisu art. 49120,
   3) dłużnik, mając taki obowiązek, wbrew przepisom ustawy nie zgłosił w terminie wniosku o ogłoszenie upadłości,
   4) czynność prawna dłużnika została prawomocnie uznana za dokonaną z pokrzywdzeniem wierzycieli
   chyba że przeprowadzenie postępowania jest uzasadnione względami słuszności lub względami humanitarnymi.

   W tym względzie należałoby ocenić Pana sytuację nadto pod kątem względów słuszności /humanitarnych uzasadniających ogłoszenie upadłości konsumenckiej.

   Proszę pamiętać, że od 1 stycznia 2016r. zliberalizowano przepisy dotyczące upadłości konsumenckie, w tym w zakresie osób fizycznych, które zaprzestały prowadzić działalność gospodarczą. Zatem osoba, która zaprzestała prowadzić działalność gospodarczą już następnego dnia może złożyć wniosek o ogłoszenie upadłości konsumenckiej. Do 31 grudnia 2015r. od tego momentu musiał upłynąć rok. Jednakże pomimo powyższej liberalizacji nie zmieniły się przesłanki będące podstawą oddalenia wniosku – cytowany art. 491 (4) ust. 2 prawa upadłościowego.

   Jeżeli prowadził Pan jednoosobową działalność gospodarczą to odpowiada Pan całym swoim majątkiem. Zatem nie ma tu rozróżnieniahttp://www.prawo-upadlosciowe.pl/wp-admin/edit-comments.php?paged=1&ids=1656#comments-form na tzw. majątek firmowy i prywatny. Do masy upadłości weszłoby również Pana mienie prywatne niezależnie czy przeprowadzona byłaby – upadłość przedsiębiorcy lub tzw. upadłość konsumencka.

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *

*