Koszty konsumenckiego postępowania upadłościowego

Koszty upadłość

   Nowelizacja przepisów wobec osób fizycznych nieprowadzących działalności gospodarczej (konsumentów) oraz byłych przedsiębiorców spowodowała, iż upadłość przestała być przywilejem. O ile zatem dłużnik nie doprowadził umyślnie lub wskutek rażącego niedbalstwa do własnej niewypłacalności wówczas prawie zawsze znajdą zastosowanie przepisy oddłużeniowe.

   W niniejszym wpisie traktuje o kosztach postępowania, które co do zasady będą pokrywane z majątku niewypłacalnego dłużnika.

Wniosek o ogłoszenie upadłości konsumenckiej – 30 złotych

   Od wniosku o ogłoszenie upadłości osoby fizycznej nieprowadzącej działalności gospodarczej pobiera się opłatę podstawową.

Opłata podstawowa wynosi 30 złotych i stanowi minimalną opłatę, którą strona jest obowiązana uiścić od pisma podlegającego opłacie, chyba że ustawa stanowi inaczej.

W jaki sposób należy dokonać uiszczenia opłaty sądowej ?

w kasie sądu;

znakami opłaty sądowej na pierwszej/ ostatniej stronie wniosku;

przelewem na rachunek bankowy sądu wówczas w treści przelewu należy dokładnie określić wydział do którego zostanie złożony wniosek oraz dane wnioskodawcy.

Wynagrodzenie syndyka – od ok. 1.000 do ok. 8.300 złotych

   Wysokość wynagrodzenia syndyka ustala sąd biorąc pod uwagę następujące okoliczności:

wysokość funduszów masy upadłości;

stopień stopień zaspokojenia wierzycieli;

nakład pracy;

zakres czynności podejmowanych w postępowaniu, stopień ich trudności;

▶ czas trwania postępowania.

   Co do zasady wynagrodzenie syndyka ustalane jest w wysokości od jednej czwartej przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia w sektorze przedsiębiorstw bez wypłat nagród z zysku za ostatni kwartał, poprzedzający ustalenie wynagrodzenia, ogłoszonego przez Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego do jego dwukrotności. W praktyce wynagrodzenie syndyka wynosi od około 1.000 złotych do około 8.300 złotych.

Powyższe może ulec zmianie jedynie w szczególnie uzasadnionych przypadkach, wówczas sąd może ustalić wynagrodzenie maksymalne. Sąd może ustalić wynagrodzenie w wysokości do czterokrotności przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia. Ustalenie wynagrodzenia maksymalnego na poziomie do kwoty 16.500 złotych uzasadnione jest zwiększonym nakładem pracy syndyka wynikającym w szczególności ze stopnia skomplikowania postępowania oraz liczby wierzycieli.

Powyższe kwoty nie uwzględniają wydatków syndyka, w szczególności kosztów doręczeń pism w toku postępowania.

Kto pokrywa koszty, gdy majątek dłużnika nie wystarcza na pokrycie kosztów postępowania ?

W sytuacji, gdy majątek niewypłacalnego dłużnika nie wystarcza na pokrycie kosztów postępowania wówczas koszty te pokrywa tymczasowo Skarb Państwa. Koszty te zwracane są przez dłużnika w toku realizacji planu spłaty wierzycieli. Więcej na temat planu spłaty wierzycieli tutaj.

Jedna myśl nt. „Koszty konsumenckiego postępowania upadłościowego

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *

*