Zaskarżenie postanowienia oddalającego wniosek o ogłoszenie upadłości konsumenckiej

Lifebuoy with  business hand

O negatywnych przesłankach skutkujących oddaleniem wniosku o ogłoszenie upadłości pisałam tutaj. Niestety składając wniosek o ogłoszenie upadłości nie mamy pewności, że zostanie on rozpoznany po naszej myśli. Jeżeli jednak Twój wniosek o ogłoszenie upadłości konsumenckiej został oddalony wówczas na takie postanowienie przysługuje Ci zażalenie.

Zażalenie wnosi się do sądu drugiej instancji, czyli do sądu okręgowego za pośrednictwem sądu rejonowego, który wydał postanowienie.

Rozstrzygnięcie sądu drugiej instancji jest kasatoryjne. To zaś oznacza, że sąd okręgowy może uchylić zaskarżone postanowienie i przekazać sprawę do ponownego rozpoznania. Ocena prawna i wskazania co do dalszego postępowania wiążą sąd, któremu sprawa zostaje przekazana.

Jaki jest termin na wniesienie zażalenia na postanowienie oddalającego wniosek o ogłoszenie upadłości konsumenckiej ?

Masz tydzień na wniesienie zażalenia na postanowienie oddalającego wniosek o ogłoszenie upadłości konsumenckiej. Termin ten biegnie od dnia ogłoszenia przedmiotowego postanowienia po przeprowadzeniu rozprawy. Wówczas dłużnik w terminie 7 dni od daty ogłoszenia postanowienia może złożyć wniosek o uzasadnienie postanowienia.

Jeżeli złożyłeś wniosek o uzasadnienie postanowienia lub postanowienie oddalające wniosek o ogłoszenie upadłości konsumenckiej zostało wydane na posiedzeniu niejawnym wówczas termin do wniesienia zażalenia zaczyna biec od dnia otrzymania postanowienia wraz z uzasadnieniem.

Czy zażalenie na postanowienie oddalające wniosek o ogłoszenie upadłości konsumenckiej podlega opłacie sądowej ?

Zażalenie na postanowienie oddalające wniosek o ogłoszenie upadłości konsumenckiej podlega opłacie sądowej w kwocie 200 złotych. Opłatę sądową podobnie, jak przy wniosku o ogłoszenie upadłości konsumenckiej należy uiścić w kasie sądu albo znakami opłaty sądowej albo przelewem na rachunek bankowy sądu.

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *

*