Upadłość a stosunki majątkowe małżonków

Upadłość a stosunki majątkowe małżonków

Zarówno w przypadku ogłoszenia upadłości przedsiębiorcy, jak i wobec konsumenta zastosowanie znajdzie ogólna zasada określona w art. 124 ustawy z dnia 28 lutego 2003r. Prawo upadłościowe i naprawcze. Zgodnie z treścią powołanego przepisu z dniem ogłoszenia upadłości jednego z małżonków powstaje między małżonkami rozdzielność majątkowa, o której mowa w art. 53 ustawy z dnia 25 lutego 1964r. Kodeks rodzinny i opiekuńczy.

W sytuacji, gdy małżonkowie pozostawali w ustroju wspólności majątkowej, majątek wspólny małżonków wchodzi do masy upadłości, a jego podział jest niedopuszczalny.

Należności z tytułu udziału w majątku wspólnym mogą być dochodzone przez współmałżonka w toku postępowania upadłościowego poprzez zgłoszenie wierzytelności sędziemu-komisarzowi.

Przedmioty niewchodzące do masy upadłości

Przedmioty służące wyłącznie małżonkowi upadłego do prowadzenia działalności gospodarczej lub zawodowej, choćby były objęte majątkową wspólnością małżeńską nie wchodzą do masy upadłości. Wyjątek stanowią przedmioty majątkowe nabyte do majątku wspólnego w ciągu dwóch lat przed dniem złożenia wniosku o ogłoszenie upadłości.

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *

*