Mienie nienależące do upadłego. Kiedy małżonek upadłego może złożyć wniosek o wyłączenie mienia z masy upadłości?

illustrazione simbolica di coppia che litiga

Majątek dłużnika z dniem ogłoszenia upadłości konsumenckiej staje się masą upadłości służącą do zaspokojenia wierzycieli upadłego. Co do zasady do masy upadłości wchodzi majątek należący do upadłego w dniu ogłoszenia upadłości oraz nabyty w toku postępowania upadłościowego.

  Mieniem są wszelkie prawa, o ile przedmiot wyłączenia jest indywidualnie oznaczony i nadaje się do wydzielenia z masy upadłości.

Zbycie mienia wyłączonego z masy przez upadłego

  Jeżeli upadły dokona zbycia wyodrębnionego w masie upadłości mienia, które nie należy do jego majątku wówczas świadczenie otrzymane za zbyte mienie powinno zostać wydane osobie, do której mienie to należało.

  Zbycie mienia wyłączonego z masy może nastąpić np.: przez sprzedaż, dostawę czy zamianę.

Sprzedaż mienia wyłączonego z masy przez upadłego poniżej wartości rynkowej

 Upadły sprzedał laptop żony, należący do jej majątku osobistego za kwotę 2.000 PLN pomimo, iż wartość rynkowa sprzedanej rzeczy wynosi 4.000 PLN. W takiej sytuacji żona upadłego różnicę w wysokości 2.000 PLN może zgłosić tytułem szkody do masy upadłości.

Zbycie mienia wyłączonego z masy przez syndyka

  W przypadku, gdy do zbycia wyłączonego mienia dojdzie przez sprzedaż dokonaną przez syndyka wówczas osoba, do której mienie to należało może żądać wydania świadczenia wzajemnego uzyskanego w zamian za to mienie.

 W powyższym przypadku możliwe jest dochodzenie odpowiedzialności za szkodę na skutek nienależytego wykonania obowiązków przez syndyka. Ponadto osoba uprawniona może domagać się wydania świadczenia wzajemnego niezależnie od tego czy świadczenie to było wyodrębnione od innego mienia w masie upadłości.

Wniosek o wyłączenie z masy upadłości

  Wniosek o wyłączenie z masy upadłości powinien spełniać wymogi przewidziane dla pism procesowych. Przepisy Prawa upadłościowego i naprawczego odsyłają w tym względzie do odpowiedniego stosowania przepisów Kodeksu postępowania cywilnego. Zgodnie zaś z treścią ust. 1 art. 73 Prawa upadłościowego i naprawczego ustanowiono prekluzję dowodową. To zaś oznacza, że we wniosku o wyłączenie z masy upadłości należy zgłosić wszelkie twierdzenia, zarzuty i dowody na ich poparcie pod rygorem utraty prawa powoływania ich w toku dalszego postępowania, chyba że powoływanie ich we wniosku było niemożliwe.

Złożyłeś wniosek o wyłączenie z masy upadłości, co dalej ?

  Przedmiotowy wniosek powinien być rozpoznany przez sędziego-komisarza w terminie jednego miesiąca od dnia złożenia wniosku po wysłuchaniu syndyka. Co do zasady jest on rozpoznawany na posiedzeniu niejawnym. Postanowienie o wyłączenie z masy upadłości wymaga uzasadnienia i podlega obwieszczeniu. Na postanowienie przysługuje zażalenie, które przysługuje upadłemu i wierzycielom.

Kiedy małżonek upadłego może złożyć wniosek o wyłączenie mienia z masy upadłości ?

Małżonek upadłego może złożyć wniosek o wyłączenie mienia z masy upadłości w sytuacji, gdy jest w stanie udowodnić, że dany składnik mienia należy do jego majątku osobistego.

   Przykład: Pani Anna Nowak w lipcu 2013r. nabyła laptop marki Xyz o numerze seryjnym 99912222, za kwotę 4500 PLN. W sierpniu 2014r. zawarła związek małżeński z upadłym Panem Zenonem Nowakiem. W marcu 2015r. wobec ogłoszenia upadłości konsumenckiej przez Pana Zenona, majątek upadłego stał się masą upadłości. Syndyk ustalił skład masy upadłości, sporządzając spis inwentarza. Oszacował wartość laptopa marki Xyz na kwotę 3000 PLN. Czy Pani Anna Nowak może skutecznie żądać wyłączenia go z masy upadłości?

Do majątku osobistego każdego z małżonków należą:

1) przedmioty majątkowe nabyte przed powstaniem wspólności ustawowej;

2) przedmioty majątkowe nabyte przez dziedziczenie, zapis lub darowiznę, chyba że spadkodawca lub darczyńca inaczej postanowił;

prawa majątkowe wynikające ze wspólności łącznej podlegającej odrębnym przepisom;

4) przedmioty majątkowe służące wyłącznie do zaspokajania osobistych potrzeb jednego z małżonków;

5) prawa niezbywalne, które mogą przysługiwać tylko jednej osobie;

6) przedmioty uzyskane z tytułu odszkodowania za uszkodzenie ciała lub wywołanie rozstroju zdrowia albo z tytułu zadośćuczynienia za doznaną krzywdę; nie dotyczy to jednak renty należnej poszkodowanemu małżonkowi z powodu całkowitej lub częściowej utraty zdolności do pracy zarobkowej albo z powodu zwiększenia się jego potrzeb lub zmniejszenia widoków powodzenia na przyszłość;

7) wierzytelności z tytułu wynagrodzenia za pracę lub z tytułu innej działalności zarobkowej jednego z małżonków;

przedmioty majątkowe uzyskane z tytułu nagrody za osobiste osiągnięcia

jednego z małżonków;

9) prawa autorskie i prawa pokrewne, prawa własności przemysłowej oraz inne prawa twórcy;

10) przedmioty majątkowe nabyte w zamian za składniki majątku osobistego, chyba że przepis szczególny stanowi inaczej.

    Pani Anna Nowak powinna złożyć wniosek o wyłączenie z masy upadłości laptopa marki Xyz. W treści uzasadnienia przedmiotowego wniosku powinna zgłosić wszelkie twierdzenia, zarzuty i dowody na ich poparcie pod rygorem utraty prawa powoływania ich w toku dalszego postępowania, chyba że powoływanie ich we wniosku było niemożliwe.    W szczególności w treści uzasadnienia powinna wskazać na datę zakupu laptopa przedstawiając dowód w postaci np. faktury. Natomiast aby wykazać, że rzecz należy do jej majątku osobistego powinna wskazać datę zawarcia małżeństwa na dowód czego powinna przedłożyć akt zawarcia małżeństwa.

Czy istnieje termin na złożenie wniosku o wyłączenie z masy upadłości ?

  Wniosek o wyłączenie z masy upadłości można złożyć na każdym etapie postępowania upadłościowego. Jednakże z uwagi na interes wnioskodawcy powinien to uczynić jak najszybciej.

Co powinien zawierać wniosek o wyłączenie z masy upadłości?

  Jeżeli samodzielnie sporządzasz wniosek o wyłączenie z masy upadłości sięgnij do treści art. 126 ustawy z dnia 17 listopada 1964r. Kodeks postępowania cywilnego, w którym wskazano wymogi formalne każdego pisma procesowego. Zgodnie z którym wniosek o wyłączenie z masy upadłości powinien zawierać:

 1. oznaczenie sądu oraz sędziego-komisarza, do którego jest skierowany;

 2. imię i nazwisko upadłego oraz wnioskodawcy;

 3. sygnaturę akt sprawy;

 4. oznaczenie rodzaju pisma, czyli wniosek o wyłączenie z masy upadłości;

 5. uzasadnienie;

 6. podpis własnoręczny;

 7. wymienienie załączników.

  Pamiętaj również o treści art. 70 i następnych ustawy z dnia 28 lutego 2003r. Prawo upadłościowe i naprawcze, a w szczególności o:

 • wyraźnym sformułowaniu żądania wyłączenia z masy upadłości;

 • dokładnym oznaczeniu przedmiotu lub świadczenia wzajemnego, np. laptop marki xyz, o numerze seryjnym 123456777;

 • wskazaniu wszelkich twierdzeń, zarzutów i dowodów na ich poparcie pod rygorem utraty prawa powoływania ich w toku dalszego postępowania;

Czy wniosek o wyłączenie z masy upadłości podlega opłacie sądowej ?

Wniosek o wyłączenie z masy upadłości nie podlega opłacie sądowej.

Oddalenie wniosku o wyłączenie z masy upadłości.

  W przypadku, gdy złożony wniosek o wyłączenie z masy upadłości zostanie oddalony wówczas wnioskodawca może żądać wyłączenia mienia z masy upadłości w drodze powództwa o wyłączenie mienia z masy upadłości.

Powództwo o wyłączenie mienia z masy upadłości:

 • wnosi się do sądu upadłościowego w terminie miesiąca od dnia doręczenia postanowienia sędziego-komisarza o odmowie wyłączenia z masy upadłości;

 • może być oparte wyłącznie na twierdzeniach i zarzutach zgłoszonych we wniosku o wyłączenie z masy upadłości chyba, że powód wykaże że ich wcześniejsze zgłoszenie było niemożliwe;

 • niezależnie od wyniku sprawy, sąd obciąży powoda kosztami procesu, jeżeli powołał nowe dowody istotne dla rozstrzygnięcia sprawy, których nie zgłosił we wniosku o wyłączenie.

 • Powództwo może być zabezpieczone przez ustanowienie zakazu zbywania lub obciążania mienia objętego żądaniem wyłączenia z masy upadłości.

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *

*