Istota i cel postępowania upadłościowego

Piggy bank drowning in debt - savings to risk  

Upadłość konsumencka to szansa na oddłużenie dla osób fizycznych (konsumentów) nieprowadzących działalności gospodarczej, którzy stali się niewypłacalni z przyczyn od siebie niezależnych. Co do zasady efektem postępowania upadłościowego wobec osób fizycznych nieprowadzących działalności gospodarczej ma być całkowite zwolnienie konsumenta z długów. Ustawodawca z pojęciem niewypłacalności wiąże stan, w którym dłużnik nie wykonuje swoich wymagalnych zobowiązań pieniężnych. Wymagalne zobowiązania to takie, które są natychmiastowo płatne z uwagi na upływ terminu ich płatności. Upadłość konsumencka zostaje ogłoszona wobec osób, którzy nie doprowadzili do swojej niewypłacalności lub istotnego zwiększenia jej stopnia w sposób umyślny lub wskutek rażącego niedbalstwa. Z wnioskiem o ogłoszenie upadłości konsumenckiej może wystąpić dłużnik nawet wówczas, gdy dłużnik posiada tylko jeden dług ale którego nie jest w stanie samodzielnie spłacić.

    Upadłość konsumencka to sformalizowane postępowanie sądowe, które co do zasady posiada dwa nadrzędne cele:

 • Oddłużenie konsumenta, który spełnia warunki przewidziane prawem – umorzenie zobowiązań upadłego niewykonanych w postępowaniu upadłościowym;

 • Zaspokojenie wierzycieli, w jednym postępowaniu sądowym, w jak najwyższym stopniu, czyli odzyskanie należności od niewypłacalnego konsumenta.

    Ogłoszenie upadłości konsumenckiej to początek inicjujący kolejne etapy, których skutkiem ma być oddłużenie niewypłacalnego dłużnika.

    Z dniem ogłoszenia upadłości konsumenckiej:

 • majątek upadłego staje się masą upadłości, która służy zaspokojeniu wierzycieli upadłego;

 • wynagrodzenie za pracę w części, która nie jest wolna od zajęcia komorniczego wchodzi do masy upadłości;

 • wszelkie zobowiązania upadłego stają się wymagalne, czyli natychmiastowo płatne;

 • zawiesza się postępowanie sądowe i egzekucyjne, które były prowadzone przeciwko upadłemu;

 • przestają być naliczane odsetki od długów. Z masy upadłości mogą być zaspokojone odsetki od wierzytelności za okres do dnia ogłoszenia upadłości;

 • wszelka korespondencja adresowana do upadłego, w tym poczta elektroniczna e-mail przechodzi przez ręce syndyka;

 • upadły może zawierać jedynie drobne umowy życia codziennego;

 • działania upadłego mogą mieć wpływ na dalsze decyzję sądu, np.: nie wydanie syndykowi całego swojego majątku upadłego może doprowadzić do umorzenia postępowania upadłościowego, w konsekwencji czego nie będzie możliwości oddłużenia;

 • do publicznej wiadomości podaje się postanowienie o ogłoszeniu upadłości przez ogłoszenie w budynku sądowym oraz obwieszczenie w Monitorze Sądowym i Gospodarczym. Treść obwieszczeń w Monitorze Sądowym i Gospodarczym możesz zobaczyć tutaj;

 • między małżonkami powstaje rozdzielność majątkowa;

 • cały majątek wspólny małżonków wchodzi do masy upadłości, a małżonek upadłego może dochodzić swojego udziału w ramach postępowania upadłościowego;

 • istnieje możliwość wydzielenia upadłemu kwoty do zaspokojenia potrzeb mieszkaniowych upadłego i osób pozostających na jego utrzymaniu;

 • możliwe jest zawarcie układu z wierzycielami, którego skutkiem wykonania może być zatrzymanie przez upadłego w całości lub w części majątku;

 • upadły może pod nadzorem syndyka osobiście przeprowadzić likwidację swojego majątku;

 • sędzia-komisarz może postanowić, aby upadły nie opuszczał terytorium Rzeczpospolitej Polskiej bez jego zezwolenia.

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *

*