Oddalenie wniosku o ogłoszenie upadłości konsumenckiej

Geschftsmann zerreisst einen englischen Vertrag

1. Doprowadzenie do własnej niewypłacalności

W pierwszej kolejności wniosek o ogłoszenie upadłości oceniany jest pod kątem tzw. moralności płatniczej, czyli pod kątem przyczyn, które doprowadziły do niewypłacalności lub istotnie zwiększyły jej stopień. Jeżeli dłużnik doprowadził do swojej niewypłacalności lub istotnie zwiększył jej stopień w sposób umyślny lub wskutek rażącego niedbalstwa wówczas wniosek o ogłoszenie upadłości konsumenckiej podlega oddaleniu.

2. Postępowanie upadłościowe uzasadnione względami słuszności lub względami humanitarnymi

Do oddalenia wniosku o ogłoszenie upadłości konsumenckiej może dojść również w sytuacji, gdy w okresie dziesięciu lat przed dniem zgłoszenia wniosku:

  1. w stosunku do dłużnika prowadzono postępowanie upadłościowe według przepisów tytułu niniejszego, jeżeli postępowanie to zostało umorzone z innych przyczyn niż na wniosek dłużnika;

  2. ustalony dla dłużnika plan spłaty wierzycieli uchylono na skutek nie wykonywania określonych w nim obowiązków;

  3. dłużnik, mając taki obowiązek, wbrew przepisom ustawy nie zgłosił w terminie wniosku o ogłoszenie upadłości. Obowiązek ten dotyczy osób, które były przedsiębiorcami lub osobami uprawnionymi do reprezentacji przedsiębiorców. Wniosek o ogłoszenie upadłości konsumenckiej może być złożony w każdym czasie;

  4. czynność prawna dłużnika została prawomocnie uznana za dokonaną z pokrzywdzeniem wierzycieli, np. na skutek powództwa wierzycieli ze skargi pauliańskiej;

  5. w stosunku do dłużnika prowadzono postępowanie upadłościowe, w którym umorzono w całości lub w części jego zobowiązania;

Powyższe przesłanki, z wyjątkiem umyślnego lub rażącego niedbalstwa, nie mają charakteru bezwzględnego. W sytuacji, gdy przeprowadzenie postępowania jest uzasadnione względami słuszności lub względami humanitarnymi wówczas mimo zaistnienia negatywnych przesłanek sąd może ogłosić tzw. upadłość konsumencką.

3. Dane we wniosku o upadłość konsumencką są niezgodne z prawdą lub niezupełne

Oddalenie wniosku o ogłoszenie upadłości konsumenckiej może mieć miejsce również w sytuacji, gdy dane podane przez dłużnika są niezgodne z prawdą lub niezupełne. W sytuacji jednak, gdy niezgodność lub niezupełność nie są istotne lub przeprowadzenie postępowania jest uzasadnione zasadami współżycia społecznego, a w szczególności względami humanitarnymi wówczas sąd może przeprowadzić postępowanie upadłościowe.

Względy słuszności a względy humanitarne

Przesłanki negatywne skutkujące oddaleniem wniosku o ogłoszenie upadłości konsumenckiej, o których mowa w ust 2 i 3 art. 4914 prawo upadłościowe i naprawcze nie będą miały zastosowania w sytuacji, gdy przeprowadzenie postępowania uzasadnione jest względami słuszności lub względami humanitarnymi. W przepisach ustawy brak jest jednak legalnej definicji tych dwóch nietożsamych ze sobą pojęć. W tym względzie należy odwołać się do klauzul generalnych, które są trudne do zdefiniowania, jak i opisania.

Względy słuszności to powszechnie akceptowane normy moralne i obyczajowe, obowiązujące wszystkich uczestników życia społecznego. Sąd ocenia zachowanie dłużnika biorąc pod uwagę ogólne reguły moralne takie, jak uczciwość czy lojalność wobec innych wierzycieli oceniając je przez pryzmat okoliczności danej sprawy.

Względy humanitarne odnoszą się bezpośrednio do danej osoby, zwłaszcza w aspekcie godności człowieka. W kontekście postępowania upadłościowego sąd dokonuje oceny potencjalnych skutków – ich dotkliwości, oceniając je przez pryzmat braku ogłoszenia upadłości konsumenckiej.

Na zasady słuszności może powołać się były przedsiębiorca – wspólnik spółki cywilnej, który w czasie kiedy zaistniały podstawy do ogłoszenia upadłości nie złożył w terminie odpowiedniego wniosku z uwagi na ciężką i przewlekłą chorobę. Natomiast na względy humanitaryzmu może się powołać inwalida, samotnie zamieszkały, któremu stan zdrowia nie pozwala na podjęcie jakiejkolwiek działalności zarobkowej.

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *

*