Przykładowy wniosek o ogłoszenie tzw. upadłości konsumenckiej

Fotolia_71891153_XS

Poniższy wzór to przykładowy wniosek o ogłoszenie upadłości. Jeżeli będziesz sporządzał własne pismo w sprawie pamiętaj o jego fachowości, ponieważ każdy wniosek musi być dostosowany do indywidualnych potrzeb. Każde pismo procesowe powinno być sporządzone w sposób rzetelny i kompletny aby nie narazić się na ryzyko jego oddalenia, ewentualnie umorzenia postępowania upadłościowego. Pamiętaj również, że co do zasady upadłość konsumencką można ogłosić nie częściej niż dziesięć lat, licząc od zakończenia poprzedniego postępowania. Zatem jeżeli masz jakiekolwiek wątpliwości w przedmiocie upadłości zawsze warto wcześniej poradzić się zaufanego prawnika, aby uniknąć ewentualnych negatywnych skutków.

 

Sąd Rejonowy dla Krakowa-Śródmieścia

w Krakowie

VIII Wydział Gospodarczy

ul. Przy Rondzie 7

31-547 Kraków

Dłużnik: Jan Nowak

zam. w Krakowie przy ul. Mądrej Głowy 1,

31-200 Kraków

PESEL 760522123432

WNIOSEK

o ogłoszenie upadłości osoby fizycznej nieprowadzącej działalności gospodarczej

Działając w imieniu własnym, na podstawie przepisów ustawy z dnia 28 lutego 2003r. Prawo upadłościowe i naprawcze, wnoszę o:

 1. ogłoszenie upadłości dłużnika;

 2. przeprowadzenie dowodów wskazanych we wniosku, na wskazane w nim okoliczności.

Uzasadnienie

Uzasadnienie wniosku powinno zawierać następujące elementy (art. 491² ustawy z dnia 28 lutego 2003r. Prawo upadłościowe i naprawcze):

 1. Informacje o dłużniku

  → miejsce zamieszkania;

  → wskazanie miejsc, w których znajduje się majątek dłużnika;

 2. Okoliczności uzasadniające złożenie wniosku oraz ich uprawdopodobnienie

  → wskazanie konkretnych zobowiązań, które nie są wykonywane przez dłużnika z uwagi na jego niewypłacalność (art. 11 ustawy z dnia 28 lutego 2003r. Prawo upadłościowe i naprawcze);

  → wskazanie ostatniego źródła zarobku, np.: poprzez przedstawienie ostatniego miejsca pracy zarobkowej. Dłużnik ma 39 lat, do dnia 10 sierpnia 2014r. pracował jako kasjer-sprzedawca pobierając stałe wynagrodzenie w kwocie 4700 zł.

  → wskazanie dowodów, które uprawdopodobniają okoliczności uzasadniających złożenie wniosku.

Niniejszym uzasadniając przedmiotowy wniosek w zakresie ogłoszenia upadłości konsumenckiej chciałbym wskazać, że jestem niewypłacalny, gdyż nie wykonuję swoich wymagalnych zobowiązań pieniężnych. W marcu 2012r. zaciągnąłem kredyt w banku w wysokości 35 000 PLN na remont lokalu mieszkalnego.

Dowód: – Umowa kredytu nr 1/9/11111 z dnia 1 marca 2014r.

– Umowa najmu z dnia 1 lipca 2011r.

Powyższe zobowiązanie spłacałem zgodnie z harmonogramem spłat do sierpnia 2014r., gdyż do tego czasu byłem zatrudniony jako kasjer-sprzedawca osiągając przychody w kwocie 4700 PLN.

Dowód: – Umowa o pracę z dnia 1 maja 2010r.;

– Harmonogram spłat kredytu;

– wydruki elektroniczne dokonywanych wpłat rat do banku.

Z uwagi na kryzys na rynku pracy, mój pracodawca postanowił zwolnić połowę sprzedawców. Ja w tym momencie otrzymuje minimalne wynagrodzenie za pracę. Dlatego też nie było mnie stać spłacać miesięczne raty kredytu, jak i za media w zamieszkałym mieszkaniu. Wymagalna kwota wobec wierzycieli wynosi 7.000 PLN, w tym 2000 PLN za media (prąd, gaz, telefon, internet).

Dowód: – Zaświadczenie od firmy Sklepy odzieżowe o zatrudnieniu;

– Pismo banku o wymagalnych kwotach rat;

– Pisma dostawców mediów, w zakresie wezwań do uiszczenia opłat za rachunki.

Z powyższych jednoznacznie wynika, iż na skutek przyczyn niezależnych ode mnie doszło do mojej niewypłacalności. W sposób umyślny czy też na skutek rażącego niedbalstwa nie doprowadziłem do tak dramatycznej sytuacji finansowej, o czym świadczą moje dalsze starania o lepszą pracę.

Dowód: – Potwierdzenia nadania listów CV do potencjalnych pracodawców;

– Odpowiedzi potencjalnych pracodawców na moje oferty.

Z uwagi zaś na treść art. 491² ustawy z dnia 28 lutego 2003r. Prawo upadłościowe i naprawcze oświadczam, iż:

 • Miejscem, w którym znajduje się majątek dłużnika jest lokal mieszkalny w Krakowie, przy ul. Klarownej 1, 21-233 Kraków, którego jestem najemcą na podstawie umowy z dnia 1lipca 2011r., w którym to znajdują się: telewizor – 4 letni, smartfon – 3 letni, laptop – 5 letni, konsola do gier – 3 letnia oraz rzeczy osobiste. Łączna wartość powyższych przedmiotów wynosi 2.000 PLN.

 • Posiadam pięciu wierzycieli:

  1/ Bank Skuteczny S.A. z siedzibą w Krakowie, przy ul. Kredytowej 1, 21-111 Kraków. Zobowiązania w wysokości 20.000 PLN, raty płatne do 7 -każdego miesiąca. Od 7 września 2014r. nieregulowane raty w kwocie 770 PLN.

  – w tym miejscu należy wskazać konkretny harmonogram spłat, podając kwotę oraz termin spłaty.

  2/ Prąd S.A. z siedzibą w Rzeszowie, przy ul. Jana III Sobiesławskiego 1, 11-111 Rzeszów. Zobowiązania w łącznej wysokości 890 PLN, płatne co 6 miesięcy.

  – wskazać umowę o dostarczanie energii oraz wysokość rachunków.

  3/ Gaz S.A. z siedzibą w Warszawie, przy Al. Jerozolimskich 1, 00-001 Warszawa. Zobowiązania w łącznej kwocie 800 PLN, płatne co miesiąc.

  – wskazać umowę o dostarczanie paliwa gazowego oraz wysokość rachunków.

  4/ Telefonlinternet sp. z o. o. z siedzibą w Warszawie, przy ul. Chożnej 2, 00-122 Warszawa. Zobowiązania w łącznej kwocie 310 PLN, płatne co miesiąc.

  – wskazać umowy o usługi telekomunikacyjne oraz wysokość rachunków.

 • Zgodnie z ust. 6 i ust. 7 art. 491² ustawy z dnia 28 lutego 2003r. Prawo upadłościowe i naprawcze oświadczam, iż nie mam wierzytelności spornych oraz nie zostały ustanowione żadne zabezpieczenia na majątku dłużnika.

 • Oświadczenie dłużnika, że nie zachodzą okoliczności wskazane w art. 4914 ust. 2 i 3 ustawy z dnia 28 lutego 2003r. Prawo upadłościowe i naprawcze;

Jan Nowak

/podpis własnoręczny/

Załączniki:

 1. Odpis wniosku wraz z załącznikami;

 2. Dowód uiszczenia opłaty sądowej w kwocie 30 PLN;

 3. Pisemne oświadczenie Dłużnika, o okolicznościach wskazanych w art. 4914 ust. 2 i 3 ustawy z dnia 28 lutego 2003r. Prawo upadłościowe i naprawcze;

 4. Aktualny i zupełny wykaz majątku Dłużnika wraz z szacunkową wyceną;

 5. Spis wierzycieli Dłużnika (adresy,wysokość wierzytelności, terminy spłaty);

 6. Umowa najmu z dnia 1 lipca 2011r.;

 7. Umowa kredytu z dnia 1 marca 2012r.

 8. Umowa o dostarczenie prądu;

 9. Umowa o dostarczenie paliwa gazowego;

 10. Umowa o usługi telekomunikacyjne.

 

 

Informacja prawna

Wpisy, jak i pozostała część umieszczone na blogu nie stanowią porady ani opinii prawnej. Niniejszy blog ma charakter wyłącznie edukacyjny. Autor niniejszego bloga nie odpowiada za jego treść w jakimkolwiek zakresie, w szczególności za jakąkolwiek szkodę wyrządzoną zastosowaniem się lub brakiem zastosowania się do niego. Treści prezentowane przez autora na łamach niniejszego bloga nie odzwierciedlają poglądu innych osób fizycznych ani prawnych, w tym oficjalnego stanowiska jego kancelarii. Niniejszy blog nie buduje stosunku klient – prawnik. Autor bloga nie ponosi jakiejkolwiek odpowiedzialności za komentarze osób trzecich w jakimkolwiek zakresie.

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *

*