Niewykonywanie planu spłaty wierzycieli

Time management concept pointing finger

 Jeżeli upadły niewykonuje obowiązków określonych w planie spłaty wierzycieli wówczas może dojść do jego uchylenia. Musisz jednak wiedzieć, że do uchylenia planu spłaty wierzycieli nie dojdzie w sytuacji, gdy uchybienie obowiązkom jest nieznaczne lub zachodzą okoliczności szczególne uzasadniające dalsze wykonywanie planu spłaty wierzycieli.

 Uchylenie planu spłaty wierzycieli może nastąpić z urzędu albo na wniosek wierzyciela, po wysłuchaniu upadłego i wierzycieli objętych planem spłaty wierzycieli. W razie wydania postanowienia o uchyleniu planu spłaty wierzycieli zobowiązania upadłego nie podlegają umorzeniu.

Ponadto do wydania postanowienia o uchyleniu planu spłaty wierzycieli może dojść w sytuacji, gdy upadły:

  • nie złożył do końca kwietnia sprawozdania z wykonania planu spłaty wierzycieli za poprzedni rok kalendarzowy;

  • w sprawozdaniu z wykonania planu spłaty wierzycieli zataił osiągnięte przychody lub nabyte składniki majątkowe;

  • dokonał czynności prawnej bez uzyskania zgody albo zatwierdzenia dokonania czynności prawnej;

  • ukrywał majątek lub czynność prawna upadłego została prawomocnie uznana za dokonaną z pokrzywdzeniem wierzycieli.

 Postanowienie o stwierdzeniu wykonania planu spłaty wierzycieli

  Jeżeli upadły wykona obowiązki określone w planie spłaty wierzycieli wówczas sąd wydaje postanowienie o stwierdzeniu wykonania planu spłaty wierzycieli i umorzeniu zobowiązań upadłego powstałych przed dniem ogłoszenia upadłości i niewykonanych w wyniku wykonania planu spłaty wierzycieli. Na to postanowienie przysługuje zażalenie.

 Nie wszystkie zobowiązania podlegają umorzeniu, a należą do nich:

  • zobowiązania o charakterze alimentacyjnym,

  • zobowiązania wynikające z rent z tytułu odszkodowania za wywołanie choroby, niezdolności do pracy, kalectwa lub śmierci,

  • zobowiązania do zapłaty orzeczonych przez sąd kar grzywny, a także do wykonania obowiązku naprawienia szkody oraz zadośćuczynienia za doznaną krzywdę,

  • zobowiązania do zapłaty nawiązki lub świadczenia pieniężnego orzeczonych przez sąd jako środek karny lub środek związany z poddaniem sprawcy próbie, jak również zobowiązania do naprawienia szkody wynikającej z przestępstwa lub wykroczenia stwierdzonego prawomocnym orzeczeniem

  • oraz zobowiązania, których upadły umyślnie nie ujawnił, jeżeli wierzyciel nie brał udziału w postępowaniu.

  Po wydaniu postanowienia niedopuszczalne jest wszczęcie postępowania egzekucyjnego dotyczącego wierzytelności powstałej przed dniem ustalenia planu spłaty wierzycieli. Ograniczenie to nie dotyczy jednak wierzytelności wynikających z zobowiązań, które nie podlegają umorzeniu.

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *

*