Plan spłaty wierzycieli

Midsection of businessman protecting justice scale with coins at table

 Postępowanie w sprawie ogłoszenia upadłości konsumenckiej składa się co do zasady z trzech etapów, czyli:

 1. Postępowania w przedmiocie ogłoszenia upadłości konsumenckiej, gdzie oceniane są warunki formalne wniosku oraz czy dłużnik spełnia pozytywne przesłanki do ogłoszenia upadłości a także czy nie zachodzi chociażby jedna z negatywnych przesłanek, skutkująca wydanie postanowienia oddalającego wniosek o ogłoszenie upadłości.

 1. Właściwe postępowanie upadłościowe, w toku którego ustala się skład i wartość masy upadłości, sporządzana jest lista wierzytelności a gdy upadły posiada majątek to dochodzi do jego likwidacji.

 1. Ustalenie planu spłaty wierzycieli.

  Ustalenie planu spłaty wierzycieli następuje w formie postanowienia, które jest wydawane przez sąd z urzędu. Nie zawsze jednak dojdzie do wydania postanowienia o ustaleniu planu spłaty wierzycieli. Bowiem w sytuacji, gdy osobista sytuacja upadłego w oczywisty sposób wskazuje, że nie byłby on w stanie dokonać jakichkolwiek spłat wówczas wydawane jest postanowienie o umorzeniu zobowiązań upadłego bez ustalania planu spłaty. Więcej na ten temat możesz przeczytać tutaj.

Ustalenie planu spłaty wierzycieli następuje przez sąd:

 • po wykonaniu ostatecznego planu podziału,

 • a w sytuacji, gdy brak jest majątku upadłego i plan podziału nie został sporządzony – po zatwierdzeniu listy wierzytelności.

  W obu przypadkach do ustalenia planu spłaty wierzycieli dochodzi po wysłuchaniu upadłego, syndyka i wierzycieli. Zatem na wyznaczonej rozprawie zarówno upadły, jak i wierzyciele będą mogli wypowiedzieć się na temat treści planu spłaty wierzycieli. Musisz jednak wiedzieć, że sąd nie jest związany stanowiskiem upadłego co do treści planu spłaty wierzycieli. Postanowienie doręczane jest wierzycielom, na które przysługuje zażalenie.

Co ustala się w planie spłaty wierzycieli?

  W postanowienie o ustaleniu planu spłaty wierzycieli sąd określa, w jakim zakresie i czasie, upadły jest obowiązany spłacać:

 • zobowiązania uznane na liście wierzytelności, niewykonane w toku postępowania na podstawie planów podziału,

 • jaka część zobowiązań upadłego powstałych przed dniem ogłoszenia upadłości zostanie umorzona po wykonaniu planu spłaty wierzycieli.

Jakie okoliczności sąd bierze pod uwagę ustalając plan spłaty wierzycieli?

Ustalając plan spłaty wierzycieli, sąd bierze pod uwagę:

 • możliwości zarobkowe upadłego;

 • konieczność utrzymania upadłego i osób pozostających na jego utrzymaniu, w tym ich potrzeby mieszkaniowe;

 • wysokość niezaspokojonych wierzytelności i realność ich zaspokojenia w przyszłości.

  W jakim czasie upadły jest obowiązany spłacać zobowiązania uznane na liście wierzytelności, niewykonane w toku postępowania na podstawie planów podziału ?

  Ustalenie okresu, w jakim istnieje obowiązek spłaty wierzycieli uzależniony jest od indywidualnej sytuacji majątkowej i finansowej upadłego. Maksymalny okres nie powinien przekroczyć 36 miesięcy (3 lata). Jednak może zdarzyć się tak, że możliwości zarobkowe upadłego w pozwolą na spłatę zobowiązań wierzycieli w ciągu 3 bądź 7 miesięcy.

Czynności prawne bez uzyskania zgody albo zatwierdzenia dokonania czynności prawnej

W okresie wykonywania planu spłaty wierzycieli upadły nie może dokonywać czynności prawnych, które dotyczyłyby jego majątku a które mogłyby pogorszyć jego zdolność do wykonania planu spłaty wierzycieli.

Jednakże w szczególnie uzasadnionych przypadkach sąd, na wniosek upadłego może wydać zgodę albo zatwierdzić dokonanie czynności prawnej.

Sprawozdanie z wykonania planu spłaty wierzycieli

  Upadły ma obowiązek składać sądowi sprawozdanie z wykonania planu spłaty wierzycieli. Sprawozdanie za poprzedni rok kalendarzowy powinno być przedłożone do końca kwietnia i zawierać:

 • wykazanie osiągniętych przychodów;

 • spłacone kwoty;

 • nabyte składniki majątkowe o wartości przekraczającej przeciętne miesięczne wynagrodzenie w sektorze przedsiębiorstw bez wypłat nagród z zysku za ostatni kwartał okresu sprawozdawczego, ogłoszone przez Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego;

 • kopię złożonego rocznego zeznania podatkowego.

 

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *

*