W jaki sposób przebiega postępowanie upadłościowe wobec konsumenta lub byłego przedsiębiorcy ?

   Przebieg upadłość konsumencka

   Postępowanie upadłościowe wobec osoby fizycznej nieprowadzącej działalności gospodarczej może być zainicjowane tylko na skutek wniosku zgłoszonego przez dłużnika.

   Co do zasady postępowanie oddłużeniowe wobec konsumentów składa się z trzech etapów.

1. Postępowanie w przedmiocie ogłoszenia upadłości konsumenckiej

2. Właściwe postępowanie upadłościowe

3. Wykonanie planu spłaty wierzycieli

Postępowanie w przedmiocie ogłoszenia upadłości konsumenckiej

    Postępowanie upadłościowe wobec osób fizycznych (konsumentów) nieprowadzących działalności gospodarczej wszczynane jest na wniosek dłużnika. Na tym etapie postępowania sąd ocenia czy wniosek spełnia wszystkie wymogi formalne, czy spełnione zostały pozytywne przesłanki do ogłoszenia upadłości a następnie czy nie zachodzi choćby jedna z negatywnych przesłanek skutkujących oddaleniem wniosku o ogłoszenie upadłości.

    Na tym etapie sąd może uwzględnić wniosek o ogłoszenie upadłości wydając postanowienie o ogłoszeniu upadłości konsumenckiej lub o oddaleniu wniosku.

Właściwe postępowanie upadłościowe

   Po uwzględnieniu wniosku o ogłoszenie upadłości konsumenckiej rozpoczyna się właściwe postępowanie upadłościowe, podczas którego:

ustala się skład i wartość masy upadłości;

sporządzana jest lista wierzytelności;

jeżeli upadły posiada majątek to dochodzi do jego likwidacji a uzyskane ze sprzedaży środki dzieli się między wierzycieli ujętych na liście wierzytelności.

    Na etapie właściwego postępowania upadłościowego możliwe jest zawarcie układu z wierzycielami, w konsekwencji czego możesz uniknąć likwidacji majątku. Układ może być zawarty wyłącznie za zgodą upadłego. Wniosek o zwołanie zgromadzenia wierzycieli w celu zawarcia układu złożony po zakończeniu likwidacji masy upadłości pozostawia się bez rozpoznania.

   Jeżeli upadły posiadał majątek wówczas ten etap postępowania kończy się przez wykonanie ostatecznego planu podziału masy upadłości. W przeciwnej sytuacji (brak majątku) nie sporządza się planu podziału lecz dochodzi do zatwierdzenia listy wierzytelności.

Wykonanie planu spłaty wierzycieli

    Po wysłuchaniu upadłego, syndyka i wierzycieli sąd ustala plan spłaty wierzycieli albo umarza zobowiązania upadłego bez ustalenia planu spłaty wierzycieli.

Kto określa plan spłaty wierzycieli?

   Ustalenie planu spłaty wierzycieli lub umorzenie zobowiązań upadłego bez ustalenia planu spłaty wierzycieli następuje przez sąd, w formie postanowienia.

   Postanowienie wydawane jest po wysłuchaniu upadłego, syndyka i wierzycieli. Jednakże sąd nie jest związany stanowiskiem upadłego.

Ustalając plan spłaty sąd bierze pod uwagę:

możliwości zarobkowe upadłego;

konieczność utrzymania upadłego i osób pozostających na jego utrzymaniu, w tym potrzeby mieszkaniowe, wysokość niezaspokojonych wierzytelności i realność ich zaspokojenia w przyszłości;

   Postanowienie doręcza się wierzycielom. Na postanowienie o ustaleniu planu spłaty wierzycieli lub umorzeniu zobowiązań upadłego bez ustalenia planu spłaty wierzycieli przysługuje zażalenie. Uprawomocnienie się postanowienia oznacza zakończenie postępowania.

Kiedy sąd umarza zobowiązania upadłego bez ustalenia planu spłaty wierzycieli?

   Postanowienie o umorzeniu zobowiązań upadłego bez ustalenia planu spłaty wierzycieli wydawane jest wtedy, gdy osobista sytuacja upadłego w oczywisty sposób wskazuje, że nie byłby on zdolny do dokonania jakichkolwiek spłat w ramach planu spłaty wierzycieli. W takiej sytuacji sąd obciąża Skarb Państwa tymczasowo kosztami postępowania.

Kiedy sąd ustala plan spłaty wierzycieli ?

   Plan spłaty wierzycieli ustalany jest przez sąd. Postanowienie o planie spłaty wierzycieli wydawane jest z urzędu:

po wykonaniu ostatecznego planu podziału;

jeżeli z uwagi na brak majątku plan podziału nie został sporządzony – po zatwierdzeniu listy wierzytelności;

W postanowieniu o ustaleniu planu spłaty sąd określa:

w jakiej części przez okres 36 miesięcy nastąpi spłata wierzycieli. Sąd może przedłużyć termin spłaty wierzytelności na dalszy okres nieprzekraczający 18 miesięcy;

w jakiej części niespłacone zobowiązania upadłego powstałe przed dniem ogłoszenia upadłości zostaną umorzone po wykonaniu planu spłaty wierzycieli.

2 myśli nt. „W jaki sposób przebiega postępowanie upadłościowe wobec konsumenta lub byłego przedsiębiorcy ?

    • Witam serdecznie, Pani Anno w zakładce kontakt wskazane są wszelkie kanały za pośrednictwem których można się ze mną skontaktować.

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *

*