Upadłość Konsumencka 2015

Upadłośc Konsumencka ,pieniadze

Upadłość konsumencka 2015. Kto może skorzystać z możliwości oddłużenia?

Witam Cię na blogu. W pierwszym wpisie chciałabym się z Tobą podzielić informacjami na temat zmian, które wejdą w życie w z dniem 31 grudnia 2014r. w zakresie tzw. upadłości konsumenckiej. Znowelizowane przepisy ustawy z dnia 28 lutego 2003r. prawo upadłościowe i naprawcze, w części dotyczącej upadłości osób nieprowadzących działalności gospodarczej, czyli tzw. upadłości konsumenckiej dają szansę na nowy start dla osób, które posiadają już choćby jeden dług, którego nie są w stanie spłacić. W niniejszym wpisie chciałabym w sposób ogólny wskazać kto może skorzystać z możliwości oddłużenia, kiedy może to uczynić oraz z jakimi kosztami postępowania powinien się liczyć.

Postępowanie upadłościowe wobec osób nieprowadzących działalności gospodarczej może być wszczęte tylko z inicjatywy niewypłacalnej osoby fizycznej, której wniosek dotyczy. Zatem nie może tego uczynić ani wierzyciel dłużnika, ani sąd z urzędu.

Czy wobec każdego dłużnika można ogłosić upadłość konsumencką?

Jak już przeczytałeś kilka zdań wcześniej upadłość konsumencką można ogłosić wobec dłużnika, który jest niewypłacalny. Za niewypłacalnego uważa się osobę, która nie wykonuje swoich wymagalnych zobowiązań pieniężnych. Pojęcie dłużnika niewypłacalnego znajdziesz w art. 11 ustawy z dnia 28 lutego 2003r. prawo upadłościowe i naprawcze. Dodatkowym wymogiem w zakresie ogłoszenia upadłości konsumenckiej jest statut osoby, albowiem dłużnik nie może prowadzić działalności gospodarczej lub być wspólnikiem spółki jawnej, partnerskiej, komandytowej, komandytowo-akcyjnej, czyli osobowych spółek prawa handlowego. Jeżeli prowadziłeś przedsiębiorstwo lub byłeś wspólnikiem spółki osobowej wówczas wniosek powinien być złożony dopiero po roku od dnia wykreślenia z właściwego rejestru (np. CEIDG bądź KRS).

Wniosek o ogłoszenie upadłości konsumenckiej co do zasady może być złożony w każdym czasie, nie ma bowiem żadnych ram czasowych w odmienności od postępowania w zakresie upadłości wobec podmiotów gospodarczych. Tak jest co do zasady, o ile wcześniej nie składałeś już podobnego wniosku. Do oddalenia kolejnego wniosku nie dojdzie w sytuacji, gdy upłynęło dziesięć lat, licząc od dnia zakończenia poprzedniego postępowania. Istnieje możliwość przeprowadzenia kolejnego postępowania pomimo, iż powyższy dziesięcioletni okres nie upłynął jeszcze. Dzieje się to w sytuacji, gdy dłużnik dochował należytej staranności bądź przeprowadzenie postępowania upadłościowego uzasadnione jest względami słuszności lub humanitarnymi.

Jak każde pismo procesowe, również wniosek o ogłoszenie upadłości konsumenckiej oceniany jest pod względem warunków jakie powinien spełniać. W tym miejscu nie będę poruszać kwestii formalnych związanych z wnioskiem, jak i fazach jego rozpatrywania, gdyż zamierzam więcej napisać w tym zakresie w kolejnych postach.

Koszty postępowania w upadłości

Wraz z grudniową nowelizacją przepisów zmianie uległa opłata sądowa od wniosku, która obecnie została zmniejszona z 200 zł do 30 zł. Jednakże opłata sądowa to prawdopodobnie nie jedyny wydatek, który będziesz musiał ponieść w trakcie postępowania. Po ogłoszeniu upadłości sąd wyznacza syndyka, ustalając jego wynagrodzenie. Wynagrodzenie syndyka ustalane jest w oparciu o wysokość funduszów masy upadłości, stopień zaspokojenia wierzytelności, nakład pracy, zakres czynności podejmowanych w postępowaniu,stopień trudności oraz czas trwania postępowania. Musisz jednak wiedzieć, że w przypadku, gdy majątek dłużnika nie wystarcza na pokrycie kosztów postępowania lub w masie upadłości brak jest płynnych funduszów na ich pokrycie, wówczas koszty te pokrywane są tymczasowe przez Skarb Państwa.

Na zakończenie niniejszego wpisu chciałabym Ci przekazać link do strony internetowej Ministerstwa Sprawiedliwości, gdzie znajdziesz krótki poradnik, przykładowy wniosek oraz załączniki dotyczące upadłości konsumenckiej. Poradnik znajduje się tutaj. Jednakże pamiętaj, iż żaden wzór nie zastąpi Twojej indywidualnej sytuacji, zatem sporządzając taki wniosek pamiętaj o rzetelności i fachowości.Musisz mieć bowiem na uwadze ważną okoliczność a mianowicie ograniczenie wynikające z brzmienia przepisów, które jedynie raz na dziesięć lat dają możliwość ogłoszenia upadłości konsumenckiej. Termin ten liczony jest od zakończenia poprzedniego postępowania.

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *

*